Пројекат број 144014

Геометрија и топологија многострукости и интеграбилни динамички системи

Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије

 

 

Руководилац пројекта: Владимир Драговић
Институција - координатор: Математички институт САНУ
Време трајања пројекта: 1. јануар 2006. – 31. децембар 2010.

 

Истраживачи ангажовани на пројекту:

име
звање
институција
Владимир Драговић научни саветник Математички институт САНУ
Раде Живаљевић научни саветник Математички институт САНУ
Божидар Јовановић виши научни сарадник Математички институт САНУ
Борислав Гајић научни сарадник Математички институт САНУ
Милена Радновић научни сарадник Математички институт САНУ
Јелена Станојевић асистент приправник Економски факултет, Београд
Владимир Грујић доцент Математички факултет, Београд
Маја Рабреновић асистент Математички факултет, Београд
Александар Липковски редовни професор Математички факултет, Београд
Владимир Јанковић ванредни професор Математички факултет, Београд
Горан Ђорђевић ванредни професор Природно-математички факултет, Ниш
Љубиша Нешић доцент Природно-математички факултет, Ниш
Драгољуб Димитријевић асистент приправник Природно-математички факултет, Ниш
Јасмина Јекнић асистент приправник Природно-математички факултет, Ниш
Бобан Маринковић доцент Рударско-геолошки факултет, Београд
Катарина Кукић асистент Саобраћајни факултет, Београд
Милица Стојановић доцент Факултет организационих наука, Београд
Јелена Јоцковић асистент приправник Фармацеутски факултет, Београд

 

Резиме: Циљ пројекта је истраживање високог нивоа базирано на мултидисциплинарним техникама савремене алгебарске и диференцијалне геометрије и топологије. Посебан акценат је на применама у теорији интеграбилних динамичких система и геометријској комбинаторици. Очекивани резултати су груписани у неколико истраживачких тема међу којим су и следеће: аксиоматизација Хес-Апељротових система, изохоломорфни интеграбилни системи, Лакс-репрезентације и геометрија Примових варијетета, интеграбилни магнетни токови на хомогеним просторима, заснивање геометрије комбинаторних групоида (М. Јосвиг, ТУ Берлин) и развој паралелног померања Hom-комплекса (граф комплекса) над овим групоидима са применама на генералисану Ловашову хипотезу (math.CO-0506075). Нове примене овог модела укључују анализу кубних комплекса неуложивих у кубне решетке (проблем С. П. Новикова у вези са 3д-моделом Исинга). Примене нормалних бордизама и комбинаторике Грејевих кодова на еквипартиције мера у Rd са d хиперповршима (Гринбаум 1960, Хадвигер 1966), видети и arXiv:math.CO/0412483. Геометрија Штифелових варијетета и интеграбилни системи. Интеграбилни билијари, периодичне трајекторије и праменови квадрика.

Предмет, опис и значај истраживања: Предмет пројекта у целини је изучавање дубоке интеракције Геометрија и Топологије са осталим централним областима математике, као и интеракција са другим областима (математичка физика, рачунарска и дискретна математика итд). Пројекат је замишљен као један од кључних у фундаменталним наукама у Србији са јаком интернационалним карактером и израженим потенцијалом за интеграцију у међународне (европске) мреже пројеката сличне оријентације. У ужем смислу, акценат у истраживањима је на интеграбилним динамичким системима и на геометријској и тополошкој комбинаторици. У ширем смислз, акценат је на дубоким интеракцијама наведених области са осталим дисциплинама, као и на изучавању важних математичких конструкција и техника. Међу темама од посебног значаја, којима ће бити указана посебна пажња и које илуструју опсег и мултидисциплинарност пројекта су и следеће: матрични Лаксови полиноми, системи крутог тела и геометрија Примових варијетета, изохоломорфни системи, системи Хес-Апељротовог типа, изоспектралне и изомонодромне деформације, везе са Фробенијусовим многострукостима, тета-функције и примене итд. Интеграбилни системи на Лијевим групама и хомогеним просторима, интеграбилни геодезијски потоци, Понселеова теорема, Кејлијев услов и серпарабилност, геометрија Штекелових простотра, Апелове хипергеометријске функције, хиперелиптичке криве и редукције тета-функција итд. Нехолономна механика: геометрија, интеграбилни модели и Хамилтонизација. Аналитичка и комбинаторна својства Абел-Јакобијевог пресликавања. Аранжмани афиних и других потпростора и њихови комплементи.

Планирани резултати пројекта: Аксиоматизација Хес-Апељротових система, њихове геометрије и динамике, изохоломорфни интеграбилни системи, Лаксове репрезентације и геометрија Примових варијетета. Магнетни токови на хомогеним просторима, Лакс репрезентације и компатибилне Пуасонове структуре. Заснивање геометрије комбинаторних групоида (М. Јосвиг, ТУ Берлин) и развој паралелног померања Hom-комплекса над овим групоидима са применама на генералисану Ловашову хипотезу (math.CO-0506075). Нове примене овог модела укључују анализу кубних комплекса неуложивих у кубне решетке (проблем С. П. Новикова у вези са 3д-моделом Исинга). Примене нормалних бордизама и комбинаторика Грејевих кодова на еквипартиције мера у Rd са d хиперповршима (Гринбаум 1960, Хадвигер 1966), видети и arXiv:math.CO/0412483. Геометрија Штифелових варијетета, интеграбилни геодезијски токови и потенцијални системи. Динамика интеграбилних билијара и геометрија праменова квадрика. Хамилтонизација вишедимензионалног Чаплигиновог проблема котрљајуће лопте.