ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquim

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA OKTOBAR 2006 --

 

Sreda, 11. oktobar 2006. u 18h, sala 2 MI SANU:
(zajednicki sastanak sa Odeljenjem za mehaniku) !!! OBRATITE PAZNJU NA TERMIN!!!

Prof. Tommaso Ruggeri, Research Center of Applied Mathematics C.I.R.A.M. University of Bologna, Italy
ON THE RIEMANN PROBLEM FOR HYPERBOLIC SYSTEM OF BALANCE LAWS

Abstract: In this talk I will present first the historical Riemann problem in fluid dynamics and than I will give a brief survey on the well know results of Riemann problem for conservation laws. Then I will present the open problem concerning balance law systems like Extended Thermodynamics and Mixtures and some preliminary results. The origin of the problematic is of mechanical interest but is also interesting for mathematicians.

Petak, 20. oktobar 2006. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Jovisa Zunic (University of Exeter, School of Engineering Computer Science and Mathematics, Matematicki Institut SANU)
KARAKTERIZACIJA I OCENA BROJA NEKIH KLASA "THRESHOLD" FUNKCIJA

Sadrzaj: Tema predavanja je karkerizacija i ocena broja nekih klasa "threshold" funkcija. Uopsteno govoreci, funkcija f(x_1,...,x_n) je "threshold" funkcija ako vazi: f(x_1,..., x_n) = sgn(F(x_1,...,x_n)) za neku realnu funkkciju F(x_1,..., x_n). Ako je F(x_1,..., x_n) linearna funkcija onda za f(x_1,..., x_n) kazemo da je linearna "threshold" funkcija, ako je F(x_1,..., x_n) polinom, onda je f(x_1,..., x_n) polinomna "threshold" funkcija, itd. Od posebnog znacaja u teoriji neuralnih mreza su "threshold" funkcije definisane na binarnom ulazu (kada x_i pripada skupu {0,1}), ali su znacajne i funkcije gde promenljive uzimaju vrednost is skupa {0,...,m}, gde je m>1. Iako je oblast, vec vise od 40 godina, od znacaja za veliki broj istrazivaca, broj neresenih problema je veliki. Neki od novijih rezultata, vezanih, pre svega, za linearne "threshold" funkcije ce biti predstavljeni.

Petak, 27. oktobar 2006. u 14h, sala 2, MI SANU BGD:

Prof. Stana Nikcevic, Farmaceutski fakultet, Beograd
GEOMETRIJA JAKOBIJEVOG OPERATORA

Sadrzaj: Neka je J(x)y = R(y,x)x Jakobijev operator pseudo-Rimanove mnogostrukosti (R(x,y)z je Rimanov krivinski operator). Ako je J(x)J(y) = J(y)J(x) za sve tangentne vektore x i y, kazemo da je mnogostrukost Jakobi-Tsankova. Akoje J(x)J(y) = J(y)J(x) za sve normalne vektore x i y, tada kazemo da je mnogostrukost normalna Jakobi-Tsankova. Neka je r Ricijev operator i neka je J(x)r = rJ(x) za sve tangentne vektore x i y, tada kazemo da je mnogostrukost Pufini-Videv. Prezentovacemo rezultate vezane za mnogosrukosti koje imaju ove i slicne osobine. Prikazani rezultati su deo zajednickog rada sa P.B.Gikeyem i M.Brozos Vazquezom.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.