ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 02. april 2003. u 18 sati:


DJordje Musicki
PROSIRENI LAGRANZEV FORMALIZAM ZA NEHOLONOMNE SISTEME

U ovom saopstenju je pokazano da se, pod izvesnim ogranicenjima, Lagranzev prosireni formalizam za diskretne mehanicke sisteme sa nestacionarnim vezama moza prosiriti i na neholonomne sisteme. Pri tome se poslo od istih osnovnih ideja kao i za holonomne sisteme: uvodjenje novih velicina, sugerisanih samim oblikom nestacionarnih neholonomnih veza, a pri prelazu na metod generalisanih koordinata, one i njihovi vremenski izvodi uzimaju se za dopunske generalisane koordinate i brzine. Ovde se, za razliku od holonomnih sistema, mora prethodno formulisati odgovarajuci Zurdenov princip mehanike, iz koga proizilazi prosireni sistem Lagranzevih jednacina za ovakve sisteme. Polazeci od njih, prouceni su odgovarajuci energijski odnosi i pokazano je da u ovom slucaju postoje dva tipa zakona promene energije i odgovarajucih zakona odrzanja, pa su i prodiskutovani ovi rezultati.

SREDA, 09. april 2003. u 18 sati:


Milosav Ognjanovic
VIBRACIJE ZUPCANIKA: FENOMENI, EKSPERIMENATALNA ISTRAZIVANJA, KOREKCIJE MODELA

Vibracije zupcanika se odlikuju brojnim fenomenima. Diskontinualna - impulsna pobuda pri svakom ulasku zupca u spregu namece potrebu za korekcijom modela oscilovanja. Model prinudnih vibracija pobudjenih slozenom periodicnom funkcijom prihvatljiv je samo u dokriticnom podrucju frekvencija. Superkriticno podrucje je predmet ovih istrazivanja, zakonitosti promene frekvencijskih spektara izmerenih linijskih i ugaonih vibracija, uticaji sopstvenih (modalnih) karakteristika i njihovih promena u podrucju ekstremno visokih brzina rotacije.

SREDA, 16. april 2003. u 18 sati:


Katica Hedrih
OCARAVAJUCA DINAMIKA MATERIJALNE TACKE

Prikazuju se rezultati istrazivanja ocaravajuce dinamike teske materijalne tacke po krugu koji rotira u raznovrsnosti svojstava nelinearnosti njene dinamike. Prikazan originalni pregled jednacina i svojstava nelinearne dinamike vise teskih materijalnih tacaka po spregnutim krugovima koji rotiraju oko vertikalne ili kose ose u polju zemljine teze i turbulentnog prigusivanja. Prikazan je atlas familija faznih portreta, kao i krivih konstantne energije ekvivalentnog konzervativnog sistema reonomnom sistemu sa kvaziparametarskom pobudom. Na primeru je prikazano da za male promene parametara sistema sistem prelazi iz stanja sopstvenog relativnog oscilovanja u stanje prinudnog - kvaziparametarskog oscilovanja. Takodje su prikazani primeri modela inzenjerskih sistema spregnutih rotora cije je matematicko opisivanje isto kao i pojedini slucajevi kretanja materijalnoe tacke po krugu koji rotira, oko jedne ili vise osa koje se seku ili ukrstaju.

SREDA, 23. april 2003. u 18 sati:


Nenad Filipovic
NUMERICKA SIMULACIJA STRUJANJA KRVI KOD PACIJENATA SA VESTACKIM SRCEM

U radu se razmatra nestacionarno 3D strujanje krvi kod pacijenata kojima je ugradjena pumpa prisivena graftom na glavnu aortu. Modelirano je polje strujanja krvi kroz aortni sinus, prostor iznad zasivenih valvula i glavna aorta sa arterijama. Ulazni podaci za numericki proracun su dobijeni sa realnih pacijenata iz glavne bolnice AKH u Becu. Dobijeni rezultati za polje brzina, pritisaka i smicuceg napona ukazuju na potencijalne opasne zone kod ovih pacijenata.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.