ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 07. april 2004. u 18 sati:


DJordje Musicki
PRILOG PROSIRENOM LAGRANZEVOM FORMALIZMU - MATEMATICKO KLATNO U OBRTNOJ RAVNI

Prosiren Lagranzev formalizam za reonomne sisteme zasniva se na prosirenju skupa generalisanih koordinata velicinama, sugerisanim oblikom nestacionarnih veza, koje odredjuju polozaj pokretnog sistema referencije u odnosu na koje se odnose izabrane generalisane koordinate. U ovom saopstenju pokazano je kao se ova formulacija mehanike moze primeniti na matematicko klatno u obrtnoj vertikalnoj ravni: pocev od uvodjenja karakteristicne velicine preko prosirenih generalisanih koordinata do Lagranzevih i Hamiltonovih jednacina i analize odgovarajucih energijskih odnosa, ukljucujuci i glavne principe mehanike.

SREDA, 14. april 2004. u 18 sati:


Dusan Mikicic, Milan Spaic
SELEKTIVNA DESTRUKCIJA BIOMEHANICKE STRUKTURE MEDULE ZASNOVANE NA VISKOZNOSTI

U oblasti hirurgije kicme postoji poseban deo posvecen hronicnom neurogenom bolu. Autori ovog rada saradjuju cetiri godine na ovoj temi. Dr Dusan Mikicic utvrdjuje mehanicke osobine tkiva medule (kicmene mozdine), sa ciljem analize ponasanja medule u toku vakuumske aspiracije. Dr Milan Spaic je neurohirurg na VMA u Beogradu i u ovom radu nudi novu ideju-tehniku DREZ-operacije, koristeci razlike u viskoznosti izmedju bele i sive mase medule. Sustina ove ideje je redukcija postojece DREZ-vakuumske tehnike, sa ciljem manje destrukcije prsljenova stuba kicme. Osim toga skracuje se i vreme operativnog zahvata sa tri na dva sata, sto doprinosi manjoj ceni operacije. Rad je eksperimentalnog i teorijskog karaktera. Nakon kadavericnog tretmana bice proveren animalno pre eventualno humanog tretmana.

SREDA, 21. april 2004. u 18 sati:


Katica Hedrih
O JEDNOM MODELU DINAMIKE ELASTICNO SPREGNUTIH PLOCA SA DISKONTINUITETOM U ELASTICNOJ VEZI

Definisan je model sistema sa diskontinuitetom u elasticnoj vezi dveju tankih ploca. Izuceni su kineticki parametri dinamike spregnutih ploca sa diskontinuitetom u elasticnoj vezi i pokazano je da diskontinuitet generise pojavu interakcije modova i u sopstvenoj i u prinudnoj dinamici sistema i uvecava broj sopstvenih frekvencija oscilovanja ploca pripadajuce jednom komponentnom obliku oscilovanja od dvo i trofrekventnih na beskonacnofrekventne. Izvedeni su analiticki izrazi za elongacije ploca i zakone sopstvenih i prinudnih oscilacija sistema i napravljene pratece graficke ilustracije karakteristicnih oblika para ploca "pracene i uhvacene dinamike sistema" kroz vremenske trenutke.SREDA, 28. april 2004. u 18 sati:


Katica Hedrih
INTEGRITET DINAMICKIH SISTEMA

U radu se izlazu razne definicije i pristup pojmu INTEGRITET DINAMICKIH SISTEMA i otvara pitanje baznih svojstava, sadrzaja i koncepta pojma integritet dinamickih sistema. Koristeci primere serije dinamickih sistema, koji se formiraju unosenjem diskontinuiteta u strukturu osnovnog sistema ili sprezanjem vise osnovnih sistema u kompleksni sistem ukazuje se na relativnost pojma integritet dinamickog sistema i pretvaranje jedne vrste integriteta sa odgovarajucim parametrima u novu vrstu i sadrzaj integriteta novonastalog kompleksnog dinamickog sistema. Ukazuje se na mere integriteta dinamickih sistema u odnosu na stabilnost stanja ravnoteze, strukturne stabilnosti, stabilnosti u vremenu, stabilnosti rezultujuceg dinamickog procesa, stabilnosti komponentnih dinamika, postojanje jednofrekventnosti i visefrekventnosti dinamika, nezavisnosti komponentnih dinamika i karaktera prinudnih dinamika baznog i sistema sa diskontiuitetom

Na primeru poredjenja struktura i slobodnih i prinudnih dinamika dva sistema spregnutih ploca od kojih jedan ima diskontinuitet u sprezanju analizira se jedan od oblika narusavanja integriteta strukture i integriteta oscilatornih procesa, a sa time i sistema.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.