ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2005.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 06. april 2005. u 18 sati:


Miroslav Benišek,
TESLINA ISTRAŽŽIVANJA U OBLASTI RAZMENE ENERGIJE IZMEĐU FLUIDA I MEHANIČKOG SISTEMA - TESLINE TURBINE I PUMPE

Istraživanja Nikole Tesle u oblasti mašinstva su malo poznata naučnoj javnosti. U ovom izlaganju prikazaće se u glavnim crtama: ideja, razvoj i realizacija Teslinih turbomašina bez lopatica - "turbomašina trenja". Daje se i kratak osvrt na hronološke podatke iz života i rada Nikole Tesle koji su vezani za istraživanje u oblasti turbomašina. U radu se posebno osvrće na poredjenje "pumpi trenja" sa radijalnim lopatičnim pumpama.

SREDA, 13. april 2005. u 18 sati:


Ingo Muller
ENTROPY SOURCES OF THE EARTH - DISSIPATIVE AND RADIATIVE

A bare planet or satellite, like mercury or the moon, have a fairly trivial balance of incoming and outgoing radiation. That balance determines the surface temperature and the entropy sources. It is always true that the entropy source of radiation due to matter is between one and two orders of magnitude bigger than the dissipative entropy source due to heat conduction and viscous friction.

The earths climate is determined by the incoming solar radiation and by the efflux of radiation emanating from the clouds and from the earths surface. Meteorologists have determined how these fluxes are partitioned and what the temperatures of the atmospheric layers are. We use these data in order to determine the dissipative entropy source in the atmosphere and compare it to the dissipation of entropy by mankind. The latter is numerically negligible.

SREDA, 20. april 2005. u 18 sati:


Milan Rajković
BIFURKACIJE U NELINEARNIM MODELIMA PROTOČNIH CEVI FIKSIRANIH NA OBA KRAJA

Stacionarne bifurkacije u tri osnovna nelinearna modela protočnih cevi fiksiranih na oba kraja analizirane su metodom Ljapunov-mita i metodama teorije singulariteta. Razmatrani su modeli Holmes-a, model Thurman-a i Mote-a i model Paidoussis-a. Osobine bifurkacionih rešenja analizirane su sa aspekta uticaja gravitacione sile, zakrivljenosti cevi i vertikalne elastične potpore. Uslovi za pojavu superkritične i subkritične bifurkacije eksplicitno su odredjeni i uporedno analizirani za svaki model.Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.