ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2006.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. april 2006. u 18 sati:


Nema sastanka Odeljenja


SREDA, 12. april 2006. u 18 sati:


K. S. Hedrih
Transversal vibrations of the axially moving sandwich band and string (Transverzalne oscilacije aksijalno pokretne sendvic trake i strune)

Based on the knowledge from literature for free transversal vibrations of the one axially moving string, in this paper, coupled partial differential equations of the transversal vibrations of the axially moving sandwich double bands and strings are derived and analytically solved.SREDA, 19. april 2006. u 18 sati:


T. Atanackovic:
O optimalnom obliku teskog stuba

U radu se razmatra problem odredjivanja optimalnog oblika elasticnog stapa, otpornog na izvijanja, koji se nalazi u polju zemljine teze. Odredjen je uslov optimalnosti i pokazano je se se problem odredjivanja optimalnog oblika svodi na problem nalazenja resenja granicnog problema opisanog sa dve obicne nelinearne jednacine drugog reda. Ispitana su neka svojstva resenja tog granicnog problema i prikazano je njegovo numericno resenja.SREDA, 26. april 2006. u 18 sati:


D. T. Spasic
O sudaru tri tela

Rad se bavi problemom kako jednostavno i efikasno modelirati sudar tri tela od kojih su dva u miru i u kontaktu a trece udara u njih. Od mogucih analiziraju se tri pristupa: Hercovski sa Dzonsonovim modelom adhezije, Fremonov - zasnovan na ideji da tri kruta tela cine deformabilan sistem jer se rastojanja izmedju njih menjaju, i Hercovski sa Zenerovim modelom koji u konstitutivne jednacine direktno ukljucuje drugi zakon termodinamike. Komentarisu se predvidjanja modela i slaganje sa rezultatima koje pokazuju eksperimenti i diskutuju moguca prosirenja.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.