ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2016.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 13. april 2016. u 18 casova, sala 301f, MI SANU:
Dejan Urosevic, Katedra za astronomiju Matematickog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
O NEPREKIDNIM RADIO-SPEKTRIMA OSTATAKA SUPERNOVIH
Rezime: U ovom predavanju bice u uvodnom delu prikazano na koji nacin se formiraju radio-spektri u kontinuumu, a zatim i ukratko kako se cestice ubrzavaju do ultrarelativistickih brzina, sto je neophodno objasniti da bi se razumeli razliciti pojavni oblici radio-spektara. Potom ce se predstaviti nekoliko formi radio-spektara ostataka supernovih u kontinuumu - teorijski predvidjeni i posmatracki detektovani, da bi na kraju bili prikazani najnoviji rezultati dobijeni od strane istrazivacke grupe sa Katedre za astronomiju, Matematickog fakulteta u Beogradu koja se bavi strukturom I evolucijom emisionih maglina, a posebno ostacima supernovih - a vezano za neprekidne radio-spektre ovih visokoenergetskih objekata.

Sreda, 27. april 2016. u 18 casova, Sala 301f, MI SANU
Milan Cajic, Matematicki institut SANU
NELOKALNA ELASTICNOST I FRAKCIONA VISKOELASTICNOST U MEHANICI NANOSTRUKTURA
Rezime: Poslednjih godina, nanostrukture i nanokompoziti nalaze sve vecu primenu u brojnim nano-elektromehanickim, nano-optomehanickim i drugim sistemima i uredjajima u oblasti nano-inzenjerstva i nano-tehnologija. To je uslovilo razvoj matematickih modela baziranih na atomistickim i kontinuum teorijama u svrhu analize mehanickih svojstava nanostruktura i nanokompozita a usled potesko.a i visoke cene izvodjenja eksperimenata na nano skali. U ovom saopstenju bice prikazane prostorno-vremenski nelokalne konstitutivne relacije, proistekle iz Eringenove teorije nelokalnog kontinuuma i viskoelasticnih modela sa izvodima frakcionog (necelog) reda. Primena ovih relacija, koje uvode efekte male skale i efekte prigusenja u oscilatorne modele sistema jednostrukih ili vise spregnutih nanostapova, nanogreda i nanoploca, bice prikazana za razlicite frakcione viskoelasticne konstitutivne relacije [1, 2]. Takodje, prikazace se odgovarajuce metode za resavanje dobijenih frakcionih diferencijalnih jednacina sa vise vremena retardacije (relaksacije) i frakcionih parametara. Bice istaknute prednosti analize prikazanih sistema u kompleksnom i vremenskom domenu [3]. Rezultati su dobijeni u saradnji sa profesorom Mihailom Lazarevicem i Danilom Karlicicem.
Reference
[1] Milan Cajic, Danilo Karlicic and Mihailo Lazarevic. Damped vibration of a nonlocal nanobeam resting on viscoelastic foundation: fractional derivative model with two retardation times and fractional parameters. Accepted for publication in Meccanica, 2016.
[2] Milan Cajic, Danilo Karlicic and Mihailo Lazarevic. Nonlocal vibration of a fractional order viscoelastic nanobeam with attached nanoparticle. Theoretical and Applied Mechanics, Volume 42, Issue 3, pp. 167-190, 2015.
[3] Yuriy A. Rossikhin, Marina V. Shitikova. Application of fractional calculus for dynamic problems of solid mechanics: novel trends and recent results. Applied Mechanics Reviews, Volume 63, Issue 1, 010801, 2010.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU