ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2018.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 11.04.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marko Stosic, Matematicki institut SANU
CVOROVI, KVIVERI I PRIMENE
U ovom predavanju biće prikazani neki od savremenih rezulta ta uvezi sa kvantnim i homološkim invarijantama čvorova. Glavna ideja je da seukratko prikažu brojne potpuno različite teorije iz raznih oblastimatematike i fizike, koje su sa raznih strane povezane upravo preko teorije invarijanti čvorova.
U drugom delu predavanja biće prikazana i jedna od najnovijih i ak tuelnih ideja -- tzv. korespondencija između čvorova i kvivera (usmerenih grafova), kojom se datom čvoru pridružuje kviver na takav način da se BPS invarijante čvorova poklapaju sa motivičnim Donaldson-Tomas invarijantamakvivera. Prva ideja/cilj ove korespondencije je bila da se objasne neke odvažnih hipoteza o osobinama čvorova, ali se ispostavilo da ona otvara brojne nove pravce i iznenađujuće veze sa raznim oblastima matematike i fizike. Kao primer, biće prikazana veza sa kombinatorikom puteva na celobrojnim rešetkama — jednim od klasičnih, osnovnih problema enumerativne i analitičke kombinatorike — gde smo dobili potpuno nove eksplicitne formule za broj takvih putanja, koristeći isključivo čvorove, kvivere i njihovu vezu.
Predavanje je bazirano na zajedničkim radovima sa S. Gukovom, E. Gorskim, P. Sulkovskim, M. Rajnekeom, P. Kučarskim, M. Panfilom i P. Vedrihom.SREDA, 18.04.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan Rajković, Institut za nuklearne nauke „Vinča", Beograd
REKURENTNOST, ENTROPIJA I VREMESREDA, 25.04.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Srboljub Simić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
ANALIZA STABILNOSTI LEVITRONA
Levitron je komercijalni proizvod koji se sastoji od stalnog magneta, koji u određenoj oblasti prostora stvara približno homogeno magnetno polje, i čigre koja je u isto vreme magnetni dipol. On ima jedno interesantno svojstvo – moguće je realizovati stabilno levitirajuće kretanje čigre u homogenom magnetnom polju. Većina istraživanja posvećenih analizi stabilnosti Levitrona oslanjala se na linearizovane jednačine poremećaja i analizu sopstvenih vrednosti. Ovo izlaganje će biti posvećeno analizi stabilnosti jednog specifičnog, sinhronog kretanja Levitrona, primenom direktnog metoda LJapunova. Biće pokazano da za dati ugao Δ između momenta magnetnog dipola i ose simetrije čigre, postoji interval stacionarnih vrednosti ugla nutacije θ_0 za koje je stacionarno sinhrono kretanje stabilno.Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU