ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA AVGUST 2010.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

UTORAK, 31. avgust 2010. u 18 sati:


Oskar Mencer, Department of Computing, Imperial College London,
VERTICAL ACCELERATION: FROM ALGORITHMS TO LOGIC GATES
(zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematiku)

Abstract. Huge growth in the complexity of science over the past decade has driven the need for ever more computationally demanding mathematical models. This has in turn led to massive growth in data center compute capacity, and consequently power and cooling requirements. We report the real-world results from Maxeler Technologies to improve the price-performance and just raw speed for financial and seismic computations by using custom computing machines. The key to our acceleration approach is the vertical acceleration of key pieces of the algorithms, including the bit level, arithmetic level, architecture level, and algorithm level.

Speaker information: Prior to founding Maxeler Technologies, Oskar Mencer was Member of Technical Staff at Bell Labs, leading the effort on "Computing with FPGAs" within the Computing Sciences Center. He joined Bell Labs after receiving a PhD from Stanford University. Besides his work with Maxeler, Oskar is also affiliated with the Computing Department at Imperial College London and holds a Consulting Professor position at the Geophysics department at Stanford University. Oskar's experience includes start-ups and more established companies in Silicon Valley such as DIGITAL, Rockwell and Hitachi (Tokyo).Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.