ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. decembar 2001. godine u 18 sati:
Milan Micunovic
O POLIKRISTALNOJ VISKOPLASTICNOSTI CELIKA

Diskutuju se geometrijski i kinematski aspekti intragranularne i intergranularne plasticne deformacije polikristala. Ovo se zatim koristi za termodinamicko modeliranje zasnovano na Vakulenkovom pristupu. Elasticna deformacija je pokrivena homogenizacionim metodom efektivnog polja unutar reprezentativnog zapreminskog elementa. Zatim se predlaze i primenjuje numericki postupak integracije jednacina polja. Evolucija teksture je pokazana pomocu stereografskih projekcija aktivnih sistema klizanja za model autora i Neale-a.SREDA, 12. decembar 2001. godine u 18 sati:
Veljko Vujicic
O MILANKOVICEVOM PROBLEMU VERIFIKACIJE NJUTNOVOG ZAKONA I EVENTUALNIH ODSTUPANJA OD NJEGA, ILI KRITICKA ANALIZA RAZNOGLASJA O SILI GRAVITACIJE

Prvo se citiraju: Kepler, NJutn, M. Petrovic, M. Milankovic, N. Petronijevic, Bilimovic, Andjelic, M. Mladenovic kao i neka druga kazivanja. Drugo, polazeci od drugog i treceg NJutnovog aksioma, na jednostavan (srednjoskolska matematika) nacin izvodi se jedan obrazac o sili uzajamnog privlacenja dva tela, kojim se uopstava vise NJutnovih teorema; uz pretpostavku da vazi treci Keplerov zakon lako se dobija prihvacena skolska formula NJutnove sile gravitacije. Trece: Tabelarni i uporedni pregled numerickih rezultata, kao i osvrt na odjek kod stranih i nasih naucnika. Autor ocekuje i prizeljkuje kriticku analizu.SREDA, 19. decembar 2001. godine u 18 sati:
Dragi Radojevic
ETIDA O GUSTINI

U prvom delu rada izvodi se izvesna modifikacija Gedelove metrike, koja se odnosi na intervenciju u vremenskom delu i tako se dolazi do metrike koja predstavlja ravan prostor. U drugom delu rada, nekom vrstom obrnutog postupka, od ravnog prostora u obliku metrike Minkovskog, dobija se metrika koja predstavlja primer Lisnerovicevog oblika idealnog fluida. Resenje se dobija na osnovu izbora gustine vasione.SREDA, 26. decembar 2001. godine u 18 sati:
Bosko Rasuo
O TACNOSTI AERODINAMICKIH ISPITIVANJA U TRANSONICNIM TUNELIMA

U radu ce se analizirati aerodinamicke osobenosti ispitivanja u transonicnim aerotunelima sa krutim i perforiranim zidovima. Posebno ce biti obradjeni uticaji Rejnoldsovog i Mahovog broja, kao i uticaj zidova radnog dela transonicnih aerotunela koji se dobijaju pri aerodinamickim ispitivanjima. Takodje, bice dat i trenutni status ove oblasti eksperimentalne aerodinamike.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja                                                                            
mr Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.