ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 03. decembar 2003. u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih
TRANSFORMACIJE FAZNIH PORTRETA NELINEARNOG SISTEMA DEJSTVOM SILA OPTIMALNOG UPRAVLjANjA

Predavanjem se daje analiza upravljivosti kretanjem nelinearnog dinamickog sistema sa dva stepena slobode pokretljivosti: jednom reonomnom koordinatom i jednim stepenom slobode kretanja. Za vizuelizaciju se koristi metoda fazne ravni u kojoj se analizira struktura faznog portreta odgovarajuceg baznog nelinearnog sistema i transformacija faznog portreta pod dejstvom, konstantnog intenziteta, sila optimalnog uptavljanja, a promenljivog smera dejstva. Na primeru kretanja teske materijalne tacke po krugu, koji rotira oko vertikalne ili kose ose daje se kvalitativna analiza upravljivosti nelinearne dinamike i uticaju trigera spregnutih singulariteta na optimalno upravljanje kretanjem.

SREDA, 10. decembar 2003. u 18 sati:


Milan Lecic
NOVA METODA KALIBRACIJE ANEMOMETARSKIH SONDI SA ZAGREJANIM VLAKNIMA

Anemometarske sonde sa zagrejanim vlaknima tokom bazdarenja i merenja menjaju karakteristiku. U tom smislu je pozeljno da ukupno vreme trajanja bazdarenja i merenja bude sto krace. Sa druge strane za tacniju ocenu merenih velicina neophodno je da snimanje traje sto duze. Nov nacin bazdarenja visestruko smanjuje vreme bazdarenja uz istovremeno smanjenje greske merenja.

SREDA, 17. decembar 2003. u 18 sati:


Milutin Marjanov:
KRETANjE TELA U NEHOMOGENOM GRAVITACIONOM POLjU

Proucavanje rotacionog, zajedno s translatornim kretanjem tela u gravitacionom polju moguce je samo ako se za matematicki model usvoji nehomogeno gravitaciono polje. U radu su izvedeni izrazi za gravitaciono opterecenje tela i njihov potencijal u jednom takvom polju. Ti izrazi su funkcije orbitalnog radijusa, tri Ojlerova ugla relativne rotacije i, posredno, vremena. Ispisane su diferencijalne jednacine kretanja: one su spregnute, nelinearne i, razume se, numericki tesko resive, jer za duge vremenske intervale od interesa, zahtevaju prakticno nedostizne precizne ulazne podatke. Razmotreni su slucajevi kdada se jednacine uproscavaju i postavljen je uslov ekstremuma potencijalne i kineticke energije u perihelu (i afelu, u slucaju zatvorene orbite). Iz to uslova rezultuju rezonantna kretanja tela u zatvorenim orbitama.SREDA, 24. decembar 2003. u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih:
MEĐUNARODNI NAUCNI SKUPOVI IZ NELINEARNE MEHANIKE U POSLEDNjOJ DECENIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA ICNO, ENOC I IUTAM SIMPOZIJUME I PRIKAZ IUTAM SYMPOZIJUMA RIM 2003.

Predavanjem se daje analiza sadrzaja i metoda i uopste dostignuca nelinearne mehanike i njihove upotrebljivosti za otkrivanje fenomena nelinearne dinamike inzenjerskih sistema, kroz pregled sadrzaja medunarodnih naucnih skupova ICNO, ENOC, Nonlinear Mechanics, COC i IUTAM simpozijuma sa posebnim osvrtom na poslednji odrzan u Rimu u junu 2003. Pripremljena je i serija fotografija ucesnika naucnih skupova nelinearne mehanike koji su obelezili poslednje dve decenije svojim naucnim doprinosima, monografijama i radovima, plenarnim predavanjima, kao i organizacijom pomenutih naucnih skupova. Daje se i pregled ucesca i doprinosa srpskih naucnika, kao i samog predavaca u ovoj oblasti.

OBAVESTENJE

Pored vec najavljenog saopstenja, u sredu 24. decembra bice predstavljena knjiga autora Vere Lazic, pod naslovom: Matematicka teorija spregnutih i prethodno napregnutih konstrukcija, kao posebno izdanje Matematickog instituta. Knjigu ce prikazati Veljko Vujicic. Posle saopstenja odrzace se Novogodisnji koktel.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Zamenik sekretara
Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.