ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2005.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 07. decembar 2005. u 18 sati:


Aleksandar Tomic
O MEHANIZMU PERCEPCIJE RELATIVNOSTI VREMENA

Poznato je iz teorije ralativnosti da su za utvrdjivanje relativistikih efekata sa vremenom potrebna dva casovnika. Takodje su nam dobro poznati psiholoki doivljaji vremena, u sutini veoma nalik na relativistiku dilataciju - ali i na kontrakciju vremena. U covekovom organizmu srce se moe smatrati ekvivalentom jednog asovnika. ta je drugi casovnik u nasem telu ? U predavanju ce biti izloen mehanizam ovekove percepcije relativnosti vremena, zasnovan na originalnim istraivanjima ponaanja osnovnih biolokih struktura na nivou makro-molekula, kao sto su mikrotubula i klatrin, obavljenim na Masinskom fakultetu u Beogradu.

SREDA, 14. decembar 2005. u 18 sati:


Nevena Stevanovic
PAD PRITISKA USLED TRENJA PRI STRUJANJU RAZREENOG GASA U MIKROKANALIMA

Strujanje gasa kroz mikrokanale prisutno je u mikro elektro mehanickim sistemima (MEMS). Duzina slobodnog puta molekula nije zanemarljivo mala. Efekat razreenosti dolazi do izrazaja, pa je potrebno uzeti u obzir granicne uslove klizanja na zidu pri resavanju ovih problema. U ovom radu dobijena su resenja za dvodimenzijsko, izotermsko, stiljivo strujanje gasa kroz mikrokanale sporo promenljivog poprecnog preseka, pri veoma malim vrednostima Mach-ovog broja. Korieni su granini uslovi klizanja dugog reda, to je uslovilo korienje i jednaina koliine kretanja drugog reda tj. Burnett-ovih jednaina. Pokazalo se da se za pomenute uslove strujanja one svode na Navier-Stokes-ove. U radu je prikazano analitiko reenje za slucajeve strujanja gasa kada je vrednost Reynolds-ovog broja veca, pa osim razreenosti do izraaja dolazi i uticaj inercije. Za takve uslove strujanja dobijena su resenja za polje pritiska i brzine. Osim toga dobijeni su analitiki izrazi za odreivanje promene faktora trenja du kanala, kao i njegove srednje vrednosti. Iz njih se vidi da pri strujanju razredjenog gasa faktor trenja zavisi i od Reynolds-ovog i od Knudsen-ovog broja.SREDA, 21. decembar 2005. u 18 sati:


Dubravka Mijuca
A NOVEL RELIABLE 3D PRIMAL MIXED FINITE ELEMENT SCHEME IN THE ANALYSIS OF THERMAL BARRIER COARING COMPONENTS

A new fully three-dimensional reliable multifield primal mixed finite element approach for the thermo mechanical analysis of thermal barrier coating components, up to micron sized thickness of the coating, is examined. The essential contribution is that all variables of interest, temperature and heat flux, and displacements and stresses, are solution variables, simultaneously calculated from the semi coupled systems of primal mixed finite element equations, respectively. In addition, as a novelty, continuity of the trial and test stress shape functions is enforced, although it represents local violation of discontinuity of some stress components on the material interfaces. It will be shown that such restriction do not deteriorate results. Besides, it is more natural approach since heat flux and stress fields are continuous over each of the material subdomain of the coated body. The proposed hexahedral finite element HC8/27 passes low and high order convergence and efficiency tests in transient heat transfer and elastostatic analyses. That is, it is solvable, stable, accurate and efficient, shortly ^ it is reliable. Consequently, these properties made him perfect candidate for the use in the analysis of thermal barrier coating components. It is unlike to classical displacement finite element approach which suffers from the finite element aspect ratio restriction and will exhibits locking behavior in present applications. In order to minimize the accuracy error and enable introduction of the stress constraints, tensorial character of the present finite element equations is fully respected. Several numerical examples of temperature and mechanical and thermal stress analysis of the coated body are examined to enlighten the efficiency of the present approach. Key words: coating, thermal stress, multiscale, finite element method, mixed variational, solid mechanics, reliabilitySREDA, 28. decembar 2005. u 18 sati:


Veljko Vujicic
ZAKONI CENTRALNOG KRETANjA PO NjUTNU I PETRONIJEVICU
Prikaz knjiice dr Branislava Petronijevica pod naslovom Zakoni centralnog kretanja po Njutnu i drugima, Beograd, 1933. Uporedjenje Njutnovih teorema i Petronijevicevih tvrdjenja sa primedbama i komentarima.


Napomena. Posle sednice 28.12. priredice se Novogodinji koktel.


Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.