ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2012.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 05. decembar 2012. u 18 casova, sala 301f:
Dragi Radojevic, Matematicki institut SANU
O POCETKU SIRENjA VASIONE

Rezime. Pre desetak godina Stiven Hoking je dao zanimljiv odgovor na pitanje sta je bilo pre pocetka sirenja vasione. Ovaj rezultat ilustruje njegovu ideju.Sreda, 12. decembar 2012. u 18 casova, sala 301f:
Vladimir Stevanovic, Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu
TERMOHIDRAULIKA GENERATORA PARE

Rezime. Prikazuju se procesi i metode numericke simulacije dvofaznih strujanja unutar isparivackih cevi. Izlaganje obuhvata bilansne jednacine mase, kolicine kretanja i energije u visefluidnim modelima, zakone razmene bilansnih velicina na razdelnim povrsinama faza, numericki postupak resavanja bilansnih jednacina i postupke validacije dobijenih rezultata. Primena visefluidnih modela je prikazana na primeru proracuna promene pritiska u okolini kriticnog stanja vode i vodene pare u slozenom cevnom sistemu energetskog parnog kotla.Sreda, 26. decembar 2012. u 18 casova, sala 301f,
Teodor Atanackovic, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Stevan Pilipovic, Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
HAMILTONOV PRINCIP ZA SISTEME SA FRAKCIONIM IZVODIMA PROMENLjIVOG REDA

Rezime. U radu se daje pregled razlicitih definicija frakcionih izvoda promenljivog reda. Zatim se formulise varijacioni princip Hamiltonovog tipa za slucaj kada se u Lagranzevoj gustini javljaju izvodi promenljivog reda. Dobijeni su neophodni uslovi za postojanje ekstrema. Razmatran je i problem odrevanja funkcije koja opisuje promenu reda izvoda.Sreda, 26. decembar 2012. u 19 casova, sala 301f,

Koktel Odeljenja za mehaniku Matematickog instituta SANU


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU