ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2005.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 16. februar 2005. u 18 sati:


Prof. dr Dragan Knezevic:
MODELIRANjE AERODINAMICKIH KARAKTERISTIKA SLICNIH VENTILA

Definisane su metode modeliranja aerodinamickih karakteristika slicnih ventila u zavisnosti od geometrijskih karakteristika ventila, na osnovu eksperimentalno dobijenih podataka, primenom metoda matematicke statistike. Ventili su upravljivi efektima eksplozije, sluze za sprecavanje prodora efekata eksplozije u unutrasnjost objekta u koji su ugradeni i sprecavanje ostecenja sistema ventilacije i klimatizacije. Definisani su modeli aerodinamickih karakteristika ventila. Izvrsena je ocena nivoa saglasnosti dobijenog modela i rezultata eksperimentalnih istrazivanja. Izlozene metode primenjive su i u drugim oblastima tehnike u definisanju i resavanju problema koji ne mogu da se rese direktnim koriscenjem zakona fizike.SREDA, 23. februar 2005. u 18 sati:


Prof dr Jovo Jaric:
NEKI NOVI PRILAZI I PRILOZI PRINCIPU MATERIJALNE INDIFERENTNOSTI
U poslednje vreme pojavilo se vise radova u vezi Principa materijalne iniferentnosti. Navodimo neke autore: Murdoch(2003), Rivlin (2002), I-Shi Liu (2004), Bertram (2004). Jedan deo priloga se odnosi na do sada poznati prilaz Truesdell-a i Noll-a u slucaju kada je referentna kofiguracija nepromenjena pri promeni sistema reference (..provided that the reference configuration be uneffected by the change of frame...), Truesdell & Noll, NLFT, p.308, 1965. Drugi prilazi se odnose na dovoljnost Principa objektivnosti u kom slucaju je Princip materijalne indiferentnosti suvisan. Cilj saopstenja je da se da prikaz ovih raznih prilaza i ukaze na neke propuste i greske u njima. Utoliko pre sto je za ocekivanje da ce se uskoro pojaviti novi radovi.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Bozidar Jovanovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.