ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2006.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 07. jun 2006. u 18 sati:


Lj. Kudrjavceva, D. Krajcinovic, D. Sumarac, M. Micunovic (Masinski fakultet u Kragujevcu),
TERMOELASTICNOST ELASTOMERA SA NEPREKIDNIM OSTECENJEM

U radu se razmatra elastomer kao deformabilno telo sa slucajnom 3D-raspodelom paralelnih elipsoidnih supljina. Koriscenjem Levinovih formula samousaglasenog metoda efektivnog polja numericki se dobija efektivna krutost kao i tenzor koeficijenata termickog sirenja. Slucaj male neuredjenosti se malo razlikuje od paralelnih supljina i za njega su nadjene pomenute efektivne karakteristike. Zatim se brzina oslobadjanja energije koristi kao uslov otvaranja i zatvaranja postojecih prslina. Dobijeni rezultati daju mogucnost primene kod resavanja kinetickih jednacina.

The paper deals with an elastomer body having a random 3D-distribution of ellipsoidal mutually parallel voids. By making use of Levin's formulae of self consistent method (the effective field approach) the effective stiffness as well as the thermal expansion tensors are found numerically. Slight disorder case represents a small deflection from parallel cracks. For such a disorder these effective material features are found. Subsequently, the energy release rate is used as a triggering tool for opening and closing of existing cracks. The accomplished results make possible a further application to kinetic relations.

SREDA, 14. jun 2006. u 18 sati:


Ivana Kovacic (Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad)
O zakonima konzervacije dva spregnuta nelinearna oscilatora

U radu se razmatra problem odredjivanja priblinih zakona konzervacije (adijabatskih invarijanti) dva spregnuta slabo nelinearna oscilatora, cije jednacine kretanja izvorno modeluju kretanje jednog galaktickog sistema. Kao takav, problem je bio predmet mnogih istraivanja, usmerenih ka pronalaenju zakona konzervacije nezavisnih od njegova dva poznata zakona odrzanja - energije i momenta kolicine kretanja. Treci integral Kontopulosa, predstavljen u polinomijalnoj formi Hamiltonovih promenljivih i razvoju po stepenima parametra nelinearnosti je oziveo interes za ovaj problem i inicirao primenu razlicitih analitickih i numerickih metoda, uz pomoc kojih je potvrdjivana tacnost Kontopulosovog treceg integrala, odredjene njegove forme u rezonantnim rezimima ili povecavan stepen razvoja. U ovom radu je primenom metoda polja izveden potpun skup priblinih, linearnih zakona konzervacije ovog sistema. Dobijena su i dva odgovarajuca kvadratna zakona konzervacije, od kojih je jedan ekvivalentan rezultatu Kontopulosa, a drugi predstavlja nov rezultat.SREDA, 21. jun 2006. u 18 sati:


Dragan Jovanovic (Masinski fakultet u Nisu)
STANJE ENERGIJE DEFORMACIJE U OKOLINI VRHA PRSLINE U DISKRETNOM MODELU MATERIJALA

Formiran je diskretni model materijala sa prslinom i koriscene se razliciti modeli medjuatomskih sila da se prikaze mehanicka interakcija izmedju diskretnih materijalnih tacaka u mrezi. Analizirani su dvo i trodimenzionalni modeli sistema materijalnih tacaka i relacije za potencijalnu energiju deformacije elasticnih elemenata u modelu. Ucinjen je osvrt na teoriju Rudjera Boskovica u delu koji se odnosi na prirodne sile.Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.