ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUN 2007.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 6. jun 2007. u 18 sati:


Natasa Trisovic, Masinski fakultet, Beograd
Reanaliza dinamickih sistema
(Reanalysis in Structural Dynamics)

Strukturalna dinamicka modifikacija se u sirim inzenjerskim krugovima, koji se bave analizom konstrukcija, cesto opisuje kao reanaliza.

Spefificni proracuni omogucavaju blize upoznavanje ponasanja konstrukcije. Parametri konstrukcije (raspodela membranskih i savojnih napona, energija deformacije i kinetickih i potencijalnih energija po elementima konstrukcije) omogucavaju veoma efikasnu identifikaciju ponasanja konstrukcije. Oni definisu potrebne modifikacije na konstrukciji koje treba da dovedu do boljeg ponasanja konstrukcije u eksploataciji . Problem modifikacije u matematickoj formi obuhvata minimizaciju funkcije objekta (tezina, energija deformacije, naponski nivo, sopstvene frekvence,...) u zavisnosti od konstrukcionih parametara (koordinate tacaka, povrsina poprecnog preseka, debljina,...) uz ogranicenja (ogranicenje vrednosti napona, pomeranja, duzine, povrsine, zapremine, frekvence,...). U opstem slucaju razmatrane funkcije su nelinearno implicitne. Osnovu modifikacije predstavlja analiza osetljivosti funkcije objekta.

Ispitivanje senzitivnosti na realnim primerima je ipak prilicno zametan posao, pa se umesto toga radi analiza raspodele odredjenih velicina. Raspodela parametara modifikacije predstavlja reanalizu koja se izrazava u procentima pojedinih velicina po izabranoj grupi elemenata.

Raspodela energija po elementima izrazena procentualno na svakom glavnom obliku oscilovanja obezbedjuje potrebne informacije za modifikaciju. Naime, za svaki konacni element gde je najveca razlika izmedju potencijalne i kineticke energije, treba vrsiti konstrukcionu modifikaciju u smislu najveceg uticaja na promenu odgovarajuce sopstvene frekvence. Osnovni cilj dinamicke modifikacije (reanalize) predstavlja povecanje sopstvenih frekvenci i njihovih medjusobnih intervala.

SREDA, 13. jun 2007. u 18 sati:


Dusan P. Sekulic, Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Kentucky, Lexington, KY, USA
Dva izazova makroskopskoj teoriji rasprostiranja mikro slojeva tecnog metala: fenomenologija i neuspeli pokusaji teorijskog modeliranja*

Predavanje je posveceno razumevanju ponasanja mikro slojeva tecnog metala koji se prostire preko ravnih ili neravnih substrata pod uticajem povrsinskog napona. Dva domena ovih istrazivanja ce biti diskutovana: (1) eksperimentalno - fenomenolosko izucavanje ponasanja binarnih metalnih sistema, i (2) makroskopsko modeliranje. Savremeni pristupi ovim problemima su daleko od egzaktnog matematickog modeliranja. Raspolozive analize se oslanjaju na heuristicke pristupe, semi-empirijske studije i cesto neminovno potpuno empirijske postupke. Dve fizicke situacije ce biti diskutovane: (1) ponasanje kapi tecnog metala pri prostiranju preko ravnih i/ili hrapavih povrsina, i (2) prostiranja fronta tecnog metala kroz kapilarne procepe. Kinetika ovih fenomena ce biti demonstrirana uz pomoc ~Shigh speed imaging in real time~T Nakon toga ce biti diskutovani pristupi modeliranju kinetike kretanja trojne linije formirane izmedju zastupljenih faza.Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.