ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 7. mart 2001. godine u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih, Rade Knezevic:
TRIGERI SPREGNUTIH SINGULARITETA I HOMOKLINICKE ORBITE U DINAMICI PLANETARNIH PRENOSNIKA (Originalni rad)

Na primeru planetarnog prenosnika sa tri zupcanika satelita numericki i analiticki je prucavana nelinearna dinamika sistema i struktura faznog portreta. Sastavljeni su fazni portreti za razne parametre devijacionih svojstava rasporeda ekscentricnih masa zupcanika satelita i analizirana pojava i iscezavanje trigera spregnutih singulariteta i homoklinickih orbita oblika broja osmice i proucavana svojstva dinamike planetarnog prenosnika. Na osnovu analitickih resenja i numerickih rezultata sastavljeni su graficki prikazi nelinearnih fenomena pomocu povrsi ukupne energije sistema, portreta krivih konstantne energije sistema i faznih trajektorija za razlicite parametre sistema.SREDA, 14. mart 2001. godine u 18 sati:


Svetislav Cantrak:
PROCESI PRENOSA U NEHOMOGENOJ TURBULENCIJI (Originalni rad)

U stohastickim vrtloznim disipativnim strujanjima sa intenzivnim procesima difuzije pojavljuju se slozena medjudejstva fluktuacionih i osrednjenih polja. Koherentne strukture, nelokalnost, intermitencija i relaksacija u takvim strujanjima bitno uticu kako na procese turbulentne razmene, tako i na generisanje i disipaciju nehomogenog turbulentnog polja. Primenom invarijantne i korelaciono-spektralne teorije vrsi se modeliranje pojedinih statistickih velicina. Na osnovu razmatranja evolucije tenzora anizotropnosti turbulentnih fluktuacija i njegovih invarijanti dobija se blizi uvid u fiziku turbulentnog prenosa i dinamiku neizotropne turbulencije.SREDA, 21. mart 2001. godine u 18 sati:


Djordje Musicki:
LAGRANGE-EV PRINCIP NAJMANJEG DEJSTVA U PARAMETARSKOJ FORMULACIJI MEHANIKE (Originalni rad)

U ovom radu je parametarska formulacija mehanike (Musicki 1992.), koja se zasniva na razdvajanju dvostruke uloge vremena (nezavisno promenljiva i parametar) uz pomoc familije variranih putanja, primenjena na formulaciju Lagrange-evog principa najmanjeg dejstva. Njegov oblik je slican ovom u uobicajenoj formulaciji mehanike, ali ovde vazi ne samo za konzervativne sisteme (u uobicajenom ili generalisanom smislu), vec za sve reonomne sisteme za koje vazi zakon odrzanja energije u obliku E=T+U+P=const. kako duz stvarnog tako i duz svih variranih puteva sistema, gde je P tzv. reonomni potencijal (V. Vujicic 1987). Ovaj princip je formulisan i u parametarskom i Jacobi-evom obliku, odakle su dobijene odgovarajuce jednacine tipa Jacobi-a i Whitteker-a, smanjujuci tako broj stepeni slobode. Na kraju je proucen odnos izmedju ovog i Lagrange-evog i Hamilton-ovog principa (koji je i u uobicajenoj formulaciji za mnoge autore sporan) u ovoj parametarskoj formulaciji uz pomoc dobijene odgovarajuce Holder-Voss-ove relacije.PETAK, 30. mart 2001. godine u 12 sati:


DISKUSIJA O STRATEGIJI RAZVOJA MATEMATICKOG INSTITUTA (Zajednicka sednica sa Odeljenjem za matematiku)

S obzirom da vec duze vreme nije preispitivana postojeca strategija razvoja instituta, Naucno vece je odlucilo da treba organizovati jedan javni skup posvecen toj temi - u obliku zajednicke sednice oba Odeljenja. Rukovodioci Odeljenja, u saradnji sa Direktorom, organizovace pripremu vise uvodnih izlaganja a ocekuje se i aktivno ucesce prisutnih. Posebna paznja obratice se na dve teme koje su aktuelne poslednjih godina: (a) Odnos teorijske i primenjene matematike i (b) Organizacija rada instituta (uloga spoljnih saradnika, organizacija projekata itd)Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja				Upravnik Odeljenja
mr Borislav Gajic			Akademik Vladan Djordjevic, s.r.