ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU ODELJENJE ZA MEHANIKU PROGRAM ZA MART 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. mart 2003. u 18 sati:


Jovo Jaric
DEKOMPOZICIJA TENZORA NA SIMETRICNE TENZORE CIJI SU TRAGOVI NULA

U konstitutivnoj teoriji mehanike kontinuuma od znacaja je dekompozicija tenzora na izotropni, simetricni i devijatorski deo. Ovde se posmatra dekompozicija tenzora definisanih u En na simetricne tenzore ciji su tragovi nule. Ogranicavamo se na simetricne tenzore. Nas prilaz, kao u [1], koristi elementarnu algebru. Pristup je opstiji nego u [1], jer razmatramo tenzore definisane u En. Takodje, dajemo kompletni postupak umesto krajnjih formula. Zatim se ovaj postupak primenjuje na simetricne tenzore reda 2-7.
References: [1] A.J. Spencer, The decomposition of tensors into traceless symmetric tensors, Int. J. Engng. Sci., Vol.8, pp.475-481, 1970.

SREDA, 12. mart 2003. u 18 sati:


Dragutin Debeljkovic
NEKA OSNOVNA PITANJA DINAMIKE SINGULARNIH SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Singularni sistemi automatskog upravljanja predstavljeni su u matematickom smislu kombinacijom diferencijalnih i algebarskih jednacina, pri cemu ove druge predstavljaju ogranicenje koje osste resenje mora da zadovolji u svakom trenutku. U tome smislu od posebnog je interesa razmotriti pitanja egzistencije i jedinstvenosti njihovog resenja, pitanje konzistentnih pocetnih uslova, moguceg impulsnog ponasanja, dinamike u prostoru stanja i stabilnosti. Sva ova pitanja zasluzuju posebnu paznju imajuci u vidu da samo jedan podskup u faznom prostoru ovih sistema predstavlja podprostor u kome treba traziti moguca resenja. Navedena pitanja kao i brojni primeri singularnih sistema automatskog upravljanja koji se javljaju u praksi bice predmet ovih izlaganja sa posebnim osvrtom na neka pitanja analize i sinteze ove klase sistema sa stanovista neljapunovskog koncepta stabilnosti.

SREDA, 19. mart 2003. u 18 sati:


Dragomir Davidovic
DISK U RELATIVISTICKOJ ROTACIJI I SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

Bice ukratko prikazana istorija razlicitih opisa geometrije na disku u relativistickoj rotaciji, i neke njihove slabosti. Bice pokazano da je problem relativistickog diska problem Specijalne teorije relativnosti. Konstrukcija dva razlicita modela diska, oba zasnovana na uobicajenim predstavama i aproksimacijama STR, bice pokazano da iz ove teorije ne sledi da se svaki relativisticki disk ponasa univerzalno.

SREDA, 26. mart 2003. u 18 sati:


Katica Stevanovic-Hedrih
FREKVENTNE JEDNACINE MALIH OSCILACIJA MESOVITIH SISTEMA KOJI SE SASTOJE OD SPREGNUTIH, DISKRETNIH I KONTINUALNIH PODSISTEMA

U radu je prikazan postupak dobijanja frekventnih jednacina malih oscilacija mesovitih sistema koji se sastoje iz spregnutih podsistema krutih tela i kontinualnih podsistema.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.