ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2006.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 01. mart 2006. u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih
Nelinearna dinamika - Interdisciplinarni pristup

Prikazece se dostignuca iz oblasti nelinearne dinamike interdisciplinarnog karaktera, kroz programe i prikaze izabranih predavanja, koja su odrzana u okviru tri medjunarodna Simpozijuma iz nelinearne dinamike:

1*El-Naschie Symposium on Nonlinear Dynamics, December 20-21, 2005, Shanghai Donhua University, China, koji je bio posvecen egipatskom naucniku, teorijskom fizicaru i inzenjeru Mohamedu Salah El Naschie-u, koji je i urednik casopisa Journal Chaos, Solitons and Fractals, (http://www.ijnsns.com/author.html)

2* The 8th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, December 12-15, 2005, Technical University Lodz, Poland (www.p.lodz.pl/DSTA2005).

3* ISRAMES December 2-4, 2005. University of Kalyani, West Bengal, India.

Predavac je bio ucesnik tih simpozijuma kao (1*) clan redakcije casopisa Int. Journal NonlinerSciences and Numerical Simulations, (2*) clan naucnog odbora simpozijuma, odnosno (3*) po pozivu. Prikazace se, u osnovnom, E-teorija ( E-Infinity Theory by El Naschie) kao i njene savremene primene kroz prikaz nekih predavanja i odgovarajucih publikovanih radova.

SREDA, 08. mart 2006. u 18 sati:


Djordje Musicki,
O jednom opstem zakonu uzajamnog dejstva za centralne sile.

U ovom saopstenju izvrsena je analiza rezultata V. Vujicica o silama centralnog kretanja, uz izvesene dopune i korekcije, a odgovarajuci rezultati ilustrovani su na jednom primeru.SREDA, 15. mart 2006. u 18 sati:


Milutin Marjanov
KVAZIPERIODICNO KRETANJE SUNCEVOG SISTEMA I PITAGORINI BROJEVI

Periodicnost dinamickog sistema zahteva da su sve promenljive koje definisu njegovo stanje periodicne. U ovom radu se dokazuje da je solarni sistem kvaziperiodican: trenutna konfiguracija planeta je jedinstvena i nikad se nece ponoviti. U radu su odredjeni periodi dvaju bliskih, periodicnih "suncevih sistema".SREDA, 22. mart 2006. u 18 sati:


Miroljub Adzic, Vasko Fotev
ISKUSTVA IZ ISTRAIVANJA I RAZVOJA SAVREMENOG ATMOSFERSKOG GORIONIKA MIKRO SNAGE

Rad se realizuje objedinjenom primenom racunarskih programa za CFD, hemijsku kinetiku, CAD i FEM. Iskustva koja ce biti prezentovana obuhvataju: 1. Postavljanje morfoloke strukture problema u oblik prihvatljiv za primenu komercijalnih racunarskih programa; 2. Postavljanje inenjerski prihvatljivih fizicko-matematickih modela; 3. Problem resavanja matematickih modela - konvergencije ka resenju; 4. Problem manipulacije velikim brojem podataka; 5. Problem fizickih i intelektualnih resursa.

SREDA, 29. mart 2006. u 18 sati:


Bozidar Jovanovic
MAGNETNI TOKOVI NA HOMOGENIM PROSTORIMA

U radu se razmatraju integrabilni slucajevi kretanja materijalne tacke na homogenim prostorima pod utaicajem dopunske magnetne (giroskopske) sile. Rezultati su dobijeni u saradnji sa A. V. Bolsinovim (MGU Moskva).

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.