ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2017.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 08.03.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Bozidar Jovanovic, Matematicki institut SANU
KOSO-HODOGRAFSKO PRESLIKAVANJE I BILIJARI UNUTAR KVADRIKA NA PROSTORIMA KONSTANTNE KRIVINE
Rezime: Koso-hodografsko preslikavanje su uveli Mozer i Veselov i pokazali da se kvadrat tog preslikavanja, do na centralnu simetriju u odnosu na koordinatni pocetak, poklapa sa bilijarnim preslikavanjem unutar elipsoida. Razmotricemo analogon tog preslikavanja za bilijare unutar elipsoida na sferi i prostoru Lobacevskog.


SREDA, 15.03.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Yuri V. Mikhlin, National Technical University "KhPI", Kharkov, Ukraine
NONLINEAR NORMAL MODES OF VIBRATING MECHANICAL SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS
Abstract: Nonlinear normal modes (NNMs) are periodic motions of specific type, which can be observed in different nonlinear mechanical systems. In the normal vibration mode a finite degree-of-freedom system vibrates like a single-degree-of-freedom conservative one. The significance of NNMs for mechanical engineering is determined by the important properties of these motions. In particular forced resonances motions of nonlinear systems occur close to NNMs. Nonlinear localization and transfer of energy can be analyzed using NNMs.


SREDA, 22.03.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Veljko Vujicic, Matematicki institut SANU
O KEPLEROVIM ZAKONIMA I PROBLEMU 3 TELA


SREDA, 29.03.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Obradović, Mašinski fakultet, Beograd
O PROBLEMU IZJEDANČAVANJA SUSEDNIH FREKVENCIJA KOD ISTOVREMENOG UZDUŽNOG I POPREČNOG OSCILOVANJA ELASTIČNIH TELA U ISTOJ RAVNI
Rezime: Razmatra se sistem Ojler-Bernulijevih greda konstantnog poprecnog preseka, izmedju kojih su umetnuta kruta tela, tako da su uzduzne i poprecne oscilacije svakog tela, iako su im diferencijalne jednacine medjusobno nezavisne, spegnute konturnim uslovima. Istrazivanje predstavlja nastavak rada [A. Obradovic, S. Salinic, D. Trifkovic, N. Zoric, Z. Stokic, Free vibration of structures composed of rigid bodies and elastic beam segments, Journal of Sound and Vibration, 347 (2015) 126–138], u kome je prikazan postupak formiranja analitickog oblika karakteristicne jednacine, na osnovu koga se moze i istrazivati mogucnost pojave duplih karakteristicnih vrednosti i frekvencija. Daje se izvodjenje uslova ortogonalnosti i postupak dobijanja resenja u zatvorenom obliku u generalnom slucaju ovakvih sistema. Uradjen je primer uticaja precnika greda kruznog poprecnog preseka na izjednacavanje susednih frekvencija sistema od dve medjusobno kruto spojene grede, uklestene na drugim krajevima.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU