ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2019.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 06.03.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Branislav Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku
OPŠTA POENKAREOVA LOKALNA TEORIJA: HAMILTONOVA STRUKTURA I CESTIČNI SPEKTAR
Razmotreni su osnovni aspekti Hamiltonove strukture lokalne Poenkareove teorije koja narušava parnost. Određene su sve moguće primarne veze, identifikovani kritični parametri i konstruisan kanonski Hamiltonijan u generičkom slučaju. Osim što su sami po sebi značajni ovi rezultati obezbeđuju važne informacije neophodne za razumevanje cestičnog spektra teorije izračunatog u aproksimaciji slabog polja oko prostora Minkovskog.

PETAK, 22.03.2019 u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandra Marinkovic, Matematicki fakultet, Beograd
OPŠTA POENKAREOVA LOKALNA TEORIJA: HAMILTONOVA STRUKTURA I CESTIČNI SPEKTAR
Svaka kontaktna mnogostrukost dopušta dekompoziciju otvorene knjige saglasnu sa kontaktnom strukturom. Koristeći ovu otvorenu knjigu na kontaktnoj mnogostrukosti V, Boržua je konstruisao kontaktnu strukturu na $V\times T^2$. Ova kontaktna struktura zavisi od izbora kontaktne strukture na V kao i od izbora saglasne otvorene knjige. Na ovom predavanju će biti pokazano kako dve nekontaktnomorfne strukture na V mogu dovesti do kontaktnomorfnih struktura na $V\times T^2$. Biće pokazano i kako odgovarajući izbor otvorene knjige pridružene kontaktnoj strukturi V utiče na sabkritičku Štajnovu popunjivost kontaktne strukture na $V\times T^2$.
Tema ovog predavanja je deo zajedničkog rada sa Klausom Niderkruger i Samuelom Lisi. Zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

SREDA, 27.03.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Slobodanka Boljanović, MI SANU
FATIGUE EVALUATION FOR CRACK-LIKE DAMAGES USING LOW CYCLIC PARAMETERS
The stress-concentration phenomenon that appears at critical zones, where geometrical discontinuities exist, may endanger the load bearing capacity of mechanical systems, due to the formation of crack-like flaws. Therefore, to prevent such a harmful effect caused by nonlinear stress field, the fatigue behaviour of damaged notches (holes, cut-outs, grooves) should be analyzed employing the reliable computational models. The presentation examines failure endurance of notched configurations through analytical and numerical models. The fatigue response of material is evaluated taking into account low cyclic parameters. Further, driving forces are numerically simulated by means of finite elements. Relevant fracture mechanics-based relationships for the effective stress-intensity factor and residual life are determined in the case of through-the-thickness crack growth. Then they are verified through experimental observations and some applications are discussed.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU