ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 9. maj 2001. godine u 18 sati:


Djordje Musicki:
O ENERGIJSKIM ODNOSIMA U PARAMETARSKOJ FORMULACIJI MEHANIKE (Originalni rad)

U ovom saopstenju data je analiza energijskih odnosa - bitne karakteristike parametarske formulacije mehanike reonomnih sistema (Dj. Musicki, 1992.), koja se zasniva na razdvajanju dvostruke uloge vremena (nezavisno promenljiva i parametar) uz pomoc familije variranih putanja. Pri tome je izvrsena analiza reonomnog potencijala (V. Vujicic, 1987.), na osnovu toga pokazano da ovde postoje dva tipa zakona promene i odrzanja energije i data njihova veza sa odgovarajucim zakonima u uobicajenoj analitickoj mehanici. Dobijeni rezultati su u saglasnosti sa rezultatima V. Vujicica, zbog formalne slicnosti uloge vremena i uvedenog parametra, ali sa bitno drugacijim prilazom i interpretacijom.SREDA, 16. maj 2001. godine u 18 sati:


Mladen Pantic:
METODA ZA ODREDJIVANJE STEPENA KORISNOSTI PLANETARNIH PRENOSNIKA (Originalni rad)

Teorijska analiza bilansa gubitaka energije u planetarnom prenosniku je veoma kompleksna i u najvecem broju slucajeva tesko je izvodljiva, zbog nemogucnosti formiranja metode koja bi obuhvatala sve gubitke. Zbog toga, najcesce se teorijski modeliraju najznacajniji gubici u prenosniku (ostali se zanemaruju), koji se obicno definisu preko stepena korisnosti. U radu je izvrseno razmatranje gubitaka snage na trenje u ozubljenju (koji obuhvataju najveci deo ukupnih gubitaka), pri cemu je definisana metoda za njihovo odredjivanje. Verifikovanje rezultata dobijenih primenom definisane metode obavljeno je njihovim uporedjivanjem sa eksperimentalnim podacima. Eksperimentalna istrazivanja izvrsena su na planetarnom prenosniku takvog konstrukcijskog izvodjenja, koje omogucava merenje mehanickih velicina, neophodnih za odredjivanje stepena korisnosti u ozubljenju.SREDA, 23. maj 2001. godine u 18 sati:


Nece biti saopstenjaSREDA, 30. maj 2001. u 18 sati:


Branko Obrovic, Slobodan Savic:
PROBLEM STRUJANJA DISOCIRANOG GASA U GRANICNOM SLOJU ZA SLUCAJ POROZNE KONTURE OPSTRUJAVANOG TELA (Originalni rad)

U radu se istrazuje strujanje idealno disociranog gasa u granicnom sloju, pri cemu je kontura opstrujavanog tela porozna. Najpre je iz odgovarajucih jednacina granicnog sloja izvedena impulsna jednacina i uveden neophodni skup parametara poroznosti. Zatim su polazne jednacine granicnog sloja razmatranog problema, pomocu svrsishodnih transformacija, dovedene na uopsteni oblik. Dobijene jednacine su numericki resavane u troparametarskom priblizenju. Za to je sastavljen neophodan program. Na bazi dobijenih resenja izvedeni su zakljucci o ponasanju pojedinih karakteristika granicnog sloja.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja                                                                            
mr Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.