ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAJ 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 07. maj 2003. u 18 sati:


Relja Jovanovic
SAMOPOBUDNE OSCILACIJE POGONSKOG SISTEMA LOKOMOTIVA KAO UZROK SKRACENJA VEKA TRAJANJA MEHANICKIH SKLOPOVA I UGROZAVANJA BEZBEDNOSTI KRETANJA VOZOVA

Temu rada cini tzv. "nova generacija problema" otkaza, naprslina i lomova vitalnih delova i sklopova pogonskih mehanizama zeleznickih vucnih vozila, a posebno problem samopobudnih oscilacija mehanickih sklopova u obrtnim postoljima lokomotiva, koje nastaju pri visokom proklizavanju tockova na sinama. U radu ce biti prikazano trenutno stanje u ovoj oblasti tehnike i bice ukazano na pravce sanacije ove opasne pojave.

SREDA, 14. maj 2003. u 18 sati:


D. Mikicic, Z. Djurisic
MEHANICKE OSOBINE CELIKA NITRIRANOG IMPULSNOM PLAZMOM

U okviru predavanja bice izlozen deo rezultata koji su postignuti na projektu 0174 MNTS. Na projektu je angazovano 9 naucnih radnika (7 sa ETF-a i 2 iz privrede). U laboratorijama Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu obavili smo tokom 2002. godine oko 1000 eksperimenata na celiku nitriranom impulsnom plazmom. Pokazacemo rad mikroabrazera - calotest aparata CSEM pomocu koga smo utvrdili otpornost uzoraka na abraziju. Osim toga uspeli smo da dodatnim hemijskim nagrizanjem calo - testiranih uzoraka povecamo kontrast zone jedinjenja (bele zone) u odnosu na difuzionu zonu. Sada smo u stanju da merimo dubinu nitriranog sloja debljine h=(0,5 ( 100) (m sa greskom do 4%.

SREDA, 21. maj 2003. u 18 sati:


Djordje Dulikravic (Univerzitet u Arlingtonu, Teksas)
ELEKTRO-MAGNETO-HIDRODINAMIKA: TEORIJA I SIMULACIJESREDA, 28. maj 2003. u 18 sati:


Milos Skoric
RELATIVISTICKI SOLITONI U LASER-PLAZMA INTERAKCIJAMA

Pri interakciji laserskog snopa relativistickog intenziteta sa plazmom, parametarska kaskada vodi ka slaboj turbulenciji i kondenzaciji laserske energije na dnu fotonskog spektra, pracene slabljenjem i delimicnim raspadom snopa. U modelu nelinearne Sredingerova jednacine ispitivana je egzistencija, stabilnost i kolaps prostorno-lokalizovanih solitonskih resenja, analiticki i direktnom numerickom simulacijom i ukazano na implikacije na transport snopa i anomalno zagrevanje plazme.Sreda, 4. jun 2003. godine u 18 casova
Zoran Stefanovic
ELEKTRONSKA KNJIGA - AEROPROFILI
Autor ce izloziti svoja dosadasnja iskustva na razvoju, ulozi i primeni paketa programa tzv. elektronske knjige. Na primeru aeroprofila, kao paradigme aerodinamike, autor ce demonstrirati rad sa svojim programom.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.