ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAJ 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. maj 2004. u 18 sati:


Veljko Vujicic
PRILOG TEORIJI PROGRAMIRANOG KRETANJA

Kratak osvrt na razlog ustanovljenja posebnih oblasti nauka: upravljanje kretanjem, programirano kretanje. Pojam Dinamicki sistem prihvata se kao poseban sistem diferencijalnih jednacina, a ne kao deo dinamike, koja proucava sile i kretanja usled dejstva sila. Pojmom programirano kretanje autor obuhvata sve navedene oblasti. Na osnovu klasicne mehanike istice se zadatak odredjivanja upravljackih sila pomocu kojih se realizuje programirano kretanje mehanickih sistema. Navode se interesantni primeri.

SREDA, 12. maj 2004. u 18 sati:


Bosko Rasuo
JEDNA KLASA MULTIFILD PROBLEMA - PRORACUN INTERAKCIJE FLUID-PERFORIRANI ZID KOD TRANSONICNIH AEROTUNELA

U radu je razmatrana jedna klasa Multifild problema, tj. interakcija fluida i strukture do koje dolazi pri strujanju vazduha u radnom delu transonicnog aerotunela pri aerodinamickim ispitivanjima. Analiziran je kvantitativni uticaj ove interakcije na tacnost dobijenih rezultata aerodinamickih ispitivanja pri transonicnim brzinama strujanja. Za resavanje ovakvog tipa problema granicne vrednosti, tj. Dirihleovog problema postavljenog za pravougaonik radnog dela transonicnog aerotunela, koriscen je generalizovani metod sa eksperimentalno definisanim granicnim uslovima.

SREDA, 19. maj 2004. u 18 sati:


Stefanovic Zoran
AERODINAMICKO-KONSTRUKTIVNE SHEME LETELICA

Aerodinamicko-konstruktivna shema je osnov za konstruktivno-tehnolosku shemu i predstavlja vazan korak u fazi projektovanja svih tipova letelica. U okviru ove faze projektovanja moraju se dati odgovori na niz vaznih pitanja kao sto su: gde da se postave krila i motori (koji tip motora?); gde da se postave kontrolne/upravljacke povrsine (i koje opcije su moguce?); koji tip stajnog trapa da se izabere (i da li ima mesta za njegov smestaj?); i konacno, da li ima mesta za moguce inovacije i nove koncepte? Autor ce na primeru svoje elektronske knjige demonstrirati pristup i mogucnosti u resavanju navedenih problema.SREDA, 26. maj 2004. u 18 sati:


Vukman Bakic
EKSPERIMENTALNO ISTRAZIVANJE TURBULENTNOG STRUJANJA OKO SFERE

Tema ovog izlaganja je eksperimentalno istrazivanje strujanja oko sfere. Ovo eksperimentalno istrazivanje motivisano je odsustvom eksperimentalnih podataka polja brzina u tragu iza sfere pri srednjim vrednostima Rejnoldsovog broja i radova koje govore o razlicitim strukturama traga iza sfere kod razlicitih autora. Rezultati ovih eksperimentalnih istrazivanja takodje mogu da posluze za validaciju razlicitih turbulentnih modela. Ovo eksperimentalno istrazivanje se sastoji u vizualizaciji strujanja oko sfere za Rejnoldsove brojeve od 22000 do 400000 i merenja srednjih brzina i turbulentnih karakteristika, dvo-komponentnim laser Dopler anemometrom (LDA) oko glatke sfere, sfere sa zicom i oko sfere u struji sa povisenim intenzitetom turbulencije.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.