ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAJ 2005.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

ODELJENJE ZA MEHANIKU MATEMATICKOG INSTITUTA SANU i JUGOSLOVENSKO ODELJENJE MEDJUNARODNE AKADEMIJE NELINEARNIH NAUKA,

zajednicki organizuju KOLOKVIJUM pod nazivom:

PRIRODNO-MATEMATICKE I TEHNICKE NAUKE, I PRIMENE

Program KOLOKVIJUMA

SREDA, 11. maj 2005. :16:00-16:40, Vladimir Matrosov (predsednik ANN), O Evro-azijskoj strategiji stabilnog razvoja u 21. veku - nelinearna naucno-obrazovna istrazivanja (dolazak predavaca nije jos potvrdjen!).
16:50-17:30, Petar Miljanic, Korist od znanja - izum strujnog komparatora i aparatura za najtacnija merenja elektricnih struja.
17:30-18:00, Razgovori uz kafu!
18:00-18:40, Zoran Petrovic, Simulacija dinamike pojedinih naelektrisanih cestica, kao osnov za transportnu teoriju i modele ravnotezne plazme.
18:40-19:30, Diskusija.SREDA, 18. maj 2005. :16:00-16:40, Ivan Gutman, Matematicka hemija i primene.
16:50-17:30, Vojislav Maric, Neki rezultati o asimptotskoj ekvivalenciji za nelinearne diferencijalne jednacine drugog reda.
17:30-18:00, Razgovori uz kafu!
18:00-18:40, Milan Dimitrijevic, Uticaj sudara sa naelektrisanim cesticama na spektre zvezda - laboratorijske i tehnoloske plazme.
18:40-19:30, Diskusija.SREDA, 25. maj 2005. :
16:00-16:40, Katica Stevanovic-Hedrih, Mere integriteta dinamickih sistema.
16:50-17:30, Veljko Vujicic, Nesaglasja u standardnoj teoriji mehanike - skolska znanja i praksa.
17:30-18:00, Razgovori uz kafu!
18:00-18:40, Slavisa Presic, Pitanje prirodnih zakona i istine u nauci, i drugde.
18:40-19:30, Diskusija.Program Kolokvijuma, za svaku sredu posebno, bice oglasavan u dnevnoj stampi.
Tekstovi predavanja i diskusija, dostavljeni organizatoru do kraja godine, bice stampani u posebnoj publikaciji.

Beograd, 3. maj 2005. god.

Upravnik Odeljenja za mehaniku, Akademik Vladan Djordjevic
Predsednik Odeljenja ANN, Veljko Vujicic.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.