ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAJ 2006.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 03. maj 2006. u 18 sati:


Nenad Sakan (Institut za fiziku, Beograd)
OTSECENI KULONOV POTENCIJAL I APROKSIMACIJE OPTICKIH PROCESA U GUSTOJ PLAZMI

Primenom otsecenenog Kulonovog potencijala razmatrani su procesi neprekidne emisije i apsorpcije u gustoj jako jonizovanoj plazmi srednje i velike neidealnosti. Dobijeni teorijski rezultati su uporedjeni sa posojecim eksperimentalnim rezultatima.

SREDA, 10. maj 2006. u 12 sati:


Alessandro M. Forte (Universit du Qubec Montral)
A Numerical Investigation of Time-Dependent Thermal Convection in Earth's Interior

The physical and mathematical formulation of a model of thermal convection in a viscous fluid will be presented. This model will be used to explore the dynamics in Earth's 3000 kilometre-thick rocky shell called the mantle. The discussion will first focus on the mathematical and numerical development of a model of time-dependent, compressible thermal convection in 3-D spherical geometry which is based on a pseudo-spectral solution of the coupled equations of energy and momentum conservation assuming a linear viscous rheology. The equations of mass and momentum conservation are solved only once using generalized spherical harmonic basis functions to obtain spectral Green functions. These Green functions describe the viscous impulse response of the mantle and they are used to mathematically predict the flow induced by an arbitrary distribution of density perturbations. With this approach, the thermal convection problem is effectively reduced to the solution of the conservation of energy equation. The present-day distribution of temperature anomalies in Earth's mantle may be derived from global seismic tomographic images of three-dimensional (3-D) structure inside our planet. These estimates of mantle thermal structure provide a starting point for numerical reconstructions of the spatial and temporal evolution of the 3-D structure and flow in the mantle. The Rayleigh number which characterizes the convective vigour in the mantle is estimated to be very high and therefore the effect of thermal diffusion will be much weaker than thermal advection in most of the mantle. This assumption will be used as a basis for reconstructing past thermal states in the mantle.SREDA, 17. maj 2006. u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih, Julijana D. Simonovic (Masinski fakultet, Nis)
SLOBODNE TRANSVERZALNE OSCILACIJE ELASTICNO SPREGNUTIH KRUNIH PLO?A

Prikazuju se rezultati analiticke i numericke analize transverzalnih oscilacija elasticno spregnutih kruznih ploca. Koriscenjem mogucnosti programa Maple i MathCad'a docaravaju se rezimi viefrekventnih oscilacija elasticno spregnutih krunih ploca za razlicite uslove oslanjnaja i razlicite pocetne uslove. Pokazano je da se u jednom obliku oscilovanja javlja dvofrekventni reim oscilovanja indukovan pocetnim poremecajima prirodnog nedeformisanog stanja sistema. Kljucne reci: Elasticno spregnute kruzne ploce, Bessel-ove funkcije, beskonacni redovi, dvofrekventni reimi.SREDA, 24. maj 2006. u 18 sati:


B. Gajic, V. Dragovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
SISTEMI HES-APELjROTOVOG TIPA

Konstruisani su visedimenzioni analogoni klasicnog Hes-Apeljrotovog slucaja kretanja krutog tela. Za tako dobijene sisteme dato je i Laksovo predstavljanje sa spektralnim parametrom. Detaljna algebarsko-geometrijska integracija sprovedena je u dimenziji cetiri. Istaknuta je slicnost sa integracijom Lagranzove dvojne cigre.

SREDA, 31. maj 2006. u 18 sati:


Srboljub S. Simic (Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad)
O hiperbolicnim modelima mesavina gasova

Pocev od modela homogenih mesavina koje je izloio Truzdel u okvirima racionalne termodinamike razvila su se dva pristupa ovoj problematici. U prvom se analizira jedno temperaturno polje (jednotemperaturni modeli), dok se u drugom svakoj komponenti pridruzuje njena sopstvena temperatura (visetemperaturni modeli). Navedene pretpostavke dovode do formiranja razlicitih matematickih modela izmedjuu cijih resenja nije uspostavljena jasna veza.

U ovom radu ce biti prikazan hiperbolicni visetemperaturni model homogene gasne meavine. Pokazace se da se odgovarajuci jednotemperaturni hiperbolicni model moze tretirati kao podsistem polaznog sistema. Ovakva struktura modela omogucice dobijanje vanih rezultata kvalitativne prirode: ocenu gornje granice za karakteristicne brzine prostiranja talasa u jednotemperaturnom modelu, globalnu analizu ponasanja glatkih resenja i asimptotsko ponasanje resenja visetemperaturnog modela.

Rad je plod saradnje sa prof. Tomazom Rudjerijem (Tommaso Ruggeri) sa Univerziteta u Bolonji, Italija.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.