ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2006.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 1. novembar 2006. u 18 sati:


Jovo Jaric, Dimitrije Stamenovic Matematicki fakultet Beograd;
Vladan Djordevic Mainski fakultet Beograd

ON EXTENDED POLAR DECOMPOSITION

this study we consider the extended polar decomposition using a more general approach than the one provided by Boulanger and Hayes [Int. J. Non-Linear Mech. 36 (2001) 399-420]. We showed that the procedure of the decomposition could be simplified by considering its rotation tensor. Our method is illustrated by examples.

SREDA, 8. novembar 2006. u 18 sati:


Valentin Glavardanov Fakultet tehnickih nauka Novi Sad
STABILNOST PRITISNUTOG I UVIJENOG STAPA

U radu je razmatrana stabilnost pritisnutog i uvijenog tapa zglobno oslonjenog na oba kraja (Greenhill-ov problem). Problem je uopten uzimanjem u obzir efekta smicanja i kompresibilnosti. Granica stabilnosti i postkriticno ponaanje je odredjeno analizom cetiri nelinearne diferencijalne jednacine. Pri tome je kori?en Liapunov-Schmidt-ov metod.SREDA, 15. novembar 2006. u 18 sati:


Vukman Covic Mainski fakultet Beograd Miroslav Veskovic Mainski frakultet Kraljevo
LYAPUNOV'S FIRST METHOD FOR NONHOLONOMIC SYSTEMS WITH CIRCULATORY FORCES

Razmatra se problem o nestabilnosti ravnotee skleronomnih neholonomnih sistema koji se krecu u polju konzervativnih i stacionarnom poju cirkulacionih sila. Primenjuje se metod koji je zasnovan na egzistenciji reenja diferencajalnih jedna?ina kretanja, koje asimptotski tee ka ravnotenom poloaju tog sistema. Za sile se pretpostavlja da da se u okolini ravnotenog poloaja mogu izraziti u obliku zbira dve komponente: prva komponenta je homogena funkcija poloaja sa pozitivnim stepenom homogenosti a druga komponenta je beskona?na mala u poredjenju sa prvom. Dobijeni rezultati, uoptavaju deo rezultata iz: S.D.Taliaferro, Instability of an equilibrium in a potential field, Arch.Ration. Mech. Anal. (1990), V.Vujicic and V.Kozlov, Lyapunov stability with respect to given state functions, Journal of Applied Mathematics and Mechanics 55 (1991).D.R.Merkin, Introduction to the theory of the stabilty of motion, Nauka, Moscow (1987)SREDA, 22. novembar 2006. u 18 sati:


Nema predavanja


SREDA, 29. novembar 2006. u 18 sati:


Dragan T. Spasic, Fakultet tehnickih nauka Novom Sadu
O KRETANJU MATEMATICKOG KLATNA SA FRAKCIONIM TIPOM DISIPACIJE

Posmatra se kretanje materijalne tacke vezane lakim viskoelasticnim vlaknom za nepokretnu tacku u vertikalnoj ravni. Pretpostavlja se da konstitutivni model vlakna ukljucuje necele izvode napona i dilatacije kao i ogranicenja na koeficijente koja proizilaze iz drugog zakona termodinamike, te da su otkloni u odnosu na vertikalni poloaj konacni. Diferencijalne jednacine kretanja dovode do sistema nelinearnih diferencijalnih jednacina realnog reda odnosno do dve spregnute integralne jednacine koje ukljucuju funkcije Mitag-Leflerovog tipa. Principom kontrakcije dokazuje se egzistencija i jedinstvenost reenja. Diskutuju se razliciti numericki postupci reavanja problema i komentarie uticaj koeficijenta u modelu na kretanje klatna.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.