ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2008.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

PETAK, 07. nov. 2008. u 14 sati:


Prof. Veljko Vujičić, Matematički institut SANU, Beograd
SILE GRAVITACIJE U PROBLEMU TRI TELA

Rezime: "Temelj na kojem je izgradjena nebeska mehanika i mehanika kosmickog leta jeste njutnovski zakon gravitacije." (V.V. Belecki, 1972.) "Taj Njutnov zakon, najvelicanstveniji sto je ikad smrtni covek mogao da dokuci, pokazao se kao opsti zakon prirode kojem se pokorava cela vasiona." (M. Milankovic, 1935). S druge strane u savremenoj naucnoj literaturi nailazimo na tvrdjenje; "Teorija Mesecevog kretanja ne moze biti resena koriscenjem Keplerove teorije kretanja", te u sledu ni pomocu Njutnovog zakona gravitacije. Nezavisno od autoritativnih nesaglasnih stavova, autor predavanja predlaze jedan novi nacin razresavanja problema gravitacije tri tela. Zainteresovani slusaoci moci ce da dobiju pisane tekstove predavanja i nekih priloga.

PETAK, 14. novembar 2008. u 14 sati:


Prof. Djordje Mušicki Fizički fakultet, Beograd
PROŠIRENI LAGRANGE-EV FORMALIZAM ZA REONOMNE SISTEME SA PROMENLJIVOM MASOM (1. DEO)

Rezime: U ovom saopstenju, prosireni Lagrange-evom formalizam za reonomne sisteme (Dj. Musicki, 2004), koji je zapocet modifikacijom mehanike ovakvih sistema sa stalnom masom (V. Vujicic, 1980), prosiren je na sistemesa promenljivom masom, sa tezistem na analizi odgovarajucih energijskih odnosa. Sam prosireni Lagrange-ev formalizam zasniva se na prosirenju skupa izabranih generalisanih koordinata novim velicinama, koje odredjuju polozaj pridruzenog sistema referencije, u odnosu na koji se odnose ove generalisane koordinate. U prvom delu, posle osvrta na osnovne ideje ove formulacije mehanike, formulisan je odgovarajuci d˙˙Alembert-Lagrange-ev princip i iz njega dobijen prosiren sistem Lagrange-evih jednacina, kao i opsti Hamilton-ov princip i pridruzen sistem Hamilton-ovih jednacina. Potom su detaljno analizirani energijski zakoni u ovoj formulaciji mehanike, formulisan opsti zakon promene energije dE/dt u vise oblika i pokazano da ovde postoje cetiri tipa ovog zakona i odgovarajucih zakona odrzanja energije, koji su formulisani pomocu tzv. reonomnog (V. Vujicic, 1987) i ovde uvedenog masenog potencijala.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.