ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2012.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 07. novembar 2012. u 18 casova, sala 301f:
Livija Cveticanin, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
NELINEARNE OSCILACIJE TELA SA PROMENLjIVOM MASOM

Rezime. Saopstenje se bavi oscilacijama tela cija se masa menja u toku vremena. Razmatran je oscilator sa jednim stepenom slobode sa strogom nelinearnoscu. Pri analizi je uzeta u obzir reaktivna sila koja je posledica promene mase tela u vremenu. Model oscilatora je prikazan nelinearnom diferencijalnom jednacinom drugog reda sa vremenski promenljivim parametrima. U radu je dat metod resavanja ove jednacine koji je baziran na tacnom resenju odgovarajuce diferencijalne jednacine sa konstantnim parameterima. Priblizno analiticko resenje je sa vremenski promenljivom amplitudom, frekvencijom i fazom. Metod je primenjen za sracunavanje vibracija oscilatora kod kojeg je nelinearnost neceli broj, a masa se menja linearno sa vremenom. Dobivena analiticka resenja su porena sa numerickim. Odstupanje analitickih resenja od numerickih je zanemarljivo malo cak i za duge vremenske intervale.Sreda, 21. novembar 2012. u 18 casova, sala 301f:
Dragomir Zekovic, Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu
DINAMIKA MEHANICKIH SISTEMA SA NELINEARNIM NEHOLONOMNOM VEZAMA-II DIFERENCIJALNE JEDNACINE KRETANjA (drugi deo)

Rezime. Iz izvedene generalisane forme Poenkareovih jednacina kretanja slede novi slucajevi jednacina kretanja i svi do sada poznati oblici jednacina kretanja u promenljivim Poenkare-Cetajeva. Tako su izvedene i jednacine Madzija, Apela, Voltere, Ferersa, Voronjeca, Capljigina i Bolcman-Hamela u promenljivima Poenkare-Cetajeva. Teorijska razmatranja su ilustrovana na mehanickom modelu sa NNV pri cemu su izabrane relacije izme stvarnih brzina i kinematickih parametara tako nelinearne.Petak, 28. novembar 2012. u 18 casova, sala 301f:
Nikola Buric, Institut za fiziku, Zemun
BIFURKACIJE I STABILNOST SINHRONIZACIJE U MODELIMA TIPICNIH NEURONA

Rezime. Bice opisani neki rezultati primene teorije stabilnosti i bifurkacija na dinamiku tipicnih modela neurona. Posle uvodnih generalnih napomena o matematickom modelovanju dinamike neurona, koncetrisacemo se na bifurkacije izazvane sumom i vremenskim kasnjenjem u neuronskim vezama.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU