ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2017.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 15.11.2017 u 17:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Veljko Panić
STABILNOST STACIONARNIH ROTACIJA KELTSKOG KAMENA
Zajednička sednica sa Seminarom Matematički metodi mehanike.


SREDA, 22.11.2017 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan Cajić, Matematički institut SANU
MATEMATIČKI MODELI NELINEARNIH OSCILACIJA NANOGREDA SA IZVODIMA FRAKCIONOG REDA
Rezime: Modifikovane teorije kontinuuma, posebno Eringenova teorija elasti-čnosti, su često primenjivane u matematičkim modelima koji opisuju dinamiku nanostruktura. Većina takvih modela u literaturi se odnosi na elastična tela tako da ne uzimaju u obzir efekte disipacije u nanostrukturama, te je u tu svrhu neophodno razmatrati klasične ili frakcione viskoelastične konstitutivne relacije koje uključuju efekte prigušenja usled unutrašnjih ili spoljašnjih izvora. Ovde će biti razmatran primer geometrijski nelinearnih oscilacija nanogrede na frakcionoj visko-Pasternakovoj podlozi pod dejstvom harmonijskog transverzalnog i aksijalnog opterećenja. Biće prikazana pertubaciona metoda višestrukih vremenskih skala za rešavanje nelinearne frakcione diferencijalne jednačine i određivanje staci-onarnog amplitudno-frekventnog odziva sistema.SREDA, 29.11.2017 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ivan Šestak, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
EGZISTENCIJA REŠENJA ZA APSTRAKTNU ELIPTIČKU HEMIVARIJACIONU NEJEDNAKOST
Rezime: Postoji široka klasa zadataka, npr. u mehanici čvrstog tela, čija je varijaciona formulacija u obliku hemivarijacionih nejednačina. Jedan takav primer bi bio zadatak s trenjem koje je u obliku nemonotone i višeznačne funkcije. Za takve zadatke daćemo egzistenciju rešenja.Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU