ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 03. oktobar 2001. godine u 18 sati:
Nikola Mladenovic:
POREDJENJE EKSPERIMENTALNIH I TEORIJSKIH REZULTATA NAVIJE-STOKSOVIH I OJLEROVIH JEDNACINA DOBIJENIH PROGRAMOM FLUENT (Originalni rad)

U radu je prikazano poredjenje rezultata dobijenih primenom vise raspolozivih teorijskih turbulentnih modela (Reynold stres model, razne vrste k-e turbulentnih modela, kao i algebarski Spalart-Allmaras model) uz istovremenu analizu njihovih uticaja na spoljasnja strujanja i strujanja u kanalima. Posebna paznja obracena je strujanju oko veoma ispitivanog aeroprofila NACA 0012 u rezimima niskih napadnih uglova i Mach-ovih brojeva, kao i u uslovima kada efekti otcepljenja dolaze do znacajnijih izrazaja. Uticaji visokih Mach-ovih brojeva takodje su obuhvaceni, kako na aeroprofilima, tako u divergentnom mlazniku i mlazniku sa izrazenom deformacijom zida. Poredjenja su vrsena i u slucajevima neviskoznog strujanja.SREDA, 10. oktobar 2001. godine u 18 sati:
Mile Vujicic:
PRORACUN TURBULENTNOG STRUJANJA U RAVANSKIM HIDRAULICKI GLATKIM DIFUZORIMA (Originalni rad)

Proracunu turbulentnog, 2D, ravanskog strujanja u difuzorima pristupa se primenom jednacina turbulentnog granicnog sloja, pri cemu se zadovoljavaju granicni uslovi koji vaze za unutrasnje strujanje u kanalima. Za resavanje ovog problema koristi se metoda zasnovana na integralnim jednacinama kretanja, iz kojih se dobija sistem obicnih diferencijalnih jednacina prvoga reda po parametrima oblika koji se resava numerickom metodom Runge-Kuta. Kao rezultat proracuna dobijeni su poduzni razvoji profila brzina i ostalih strujnih parametara sve do tacke odvajanja struje.SREDA, 17. oktobar 2001. godine u 18 sati:
Milos Pavlovic:
PREZENTACIJA CD-a: MULTI MEDIA FLUID MECHANICS, AUTORA G. M. HOMSY et al.SREDA, 24. oktobar 2001. godine u 18 sati:
Katica (Stevanovic) Hedrih:
TRANSVERZALNE OSCILACIJE I STOHASTICKA STABILNOST DEFORMABILNIH FORMI GREDE OD PUZECEG MATERIJALA(Originalni rad)

Predavanje se sastoji iz cetiri dela. U prvom delu je izvedena parcijalna frakciono-diferencijalna jednacina posmatranog modela. U drugom delu je konstruisan Ljapunovljev funkcional, u trecem se primenjuju ideje S. T. Ariaratnamana za ispitivanje stabilnosti deformabilnih formi dinamike grede pod dejstvom ogranicenih slucajnih sila, dok se u cetvrtom delu ispituje stabilnost deformabilnih formi dinamicke stabilnosti transverzalno savijene grede pod dejstvom ogranicenih slucajnih sila.SREDA, 31. oktobar 2001. godine u 18 sati:
Djordje Mucicki:
PROsIREN LAGRANZEV FORMALIZAM ZA REONOMNE SISTEME I ODGOVARAJUCI ENERGIJSKI ODNOSI (Originalni rad)

U ovom radu formulisan je prosiren Lagranzev formalizam za reonomne sisteme sa nestacionarnim vezama, tretirajuci kretanje ovakvih sistema kao relativno kretanje. Pri prelazu na generalisane koordinate, koje se u ovom slucaju uvek odnose na neki pokretni koordinatni sistem referencije, ove velicine odredjuju polozaj ovog sistema u odnosu na neki inercijalni sistem referencije. Na toj bazi formulisani su odgovarajuci Dalamber-Lagranzev princip i prosiren sistem Lagranzevih jednacina, a pomocu njih su analizirani energijski odnosi i tri tipa zakona promene energije. Dobijeni rezultati su ilustrovani sa nekoliko karakteristicnih primera.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja                                                                            
mr Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.