ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA OKTOBAR 2005.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. oktobar 2005. u 18 sati:


Vladimir Dragovic
Integrabilni bilijari i pramenovi kvadrika

Razmatra se veza izmedu pramenova kvadrika i hipereliptickih jakobijana sa tacke gledista integabilnih bilijarskih sistema. Izucavaju se zatvorene trajektorije ovih sistema i opisuju analitickim uslovom koji je uopstenje klasicnog Kejlijevog rezultata. Rezultati su dobijeni u saradnji sa Milenom Radnovic.

SREDA, 12. oktobar 2005. u 18 sati:


Zoran Stefanovic,
Aerodinamika automobila

Sa aerodinamicke tacke gledista postoji velika slicnost u resavanju problema vezanih za opstrujavanje letelica i vozila. Ta slicnoost ne postoji samo u fizikalnom, vec i u primenjenom matematickom, a vrlo cesto i u eksperimentalnom modelu. Predavac ce pokusati da odgovori na pitanja gde su slicnosti, a gde su razlike, zato se baviti aerodinamikom automobila, itd., i da li u tom smislu ima prostora za posebnu strucnu oblast - aerodinamiku automobila (vozila).SREDA, 19. oktobar 2005. u 18 sati:


Milan V. Mićunović
SAMOUSAGLAŠAVAJUĆI PRISTUP NEELASTIČNIM FEROMAGNETSKIM POLIKRISTALIMA

Razmatraju se geometrijski i kinematski aspekti deformacije unutar i na granicama zrna feromagnetskih polikristala. Elasticna deformacija se uzima u obzir metodom efektivnog polja unutar reprezentativnog zapreminskog elementa. Evolucione jednacine se formiraju tenzorskom reprezentacijom i njihov prirastajni oblik podesno modelira neelasicnost metala. Zavisnost od brzine deformacije se pokriva cinjenicom da pocetni napon tecenja zavisi od brzine deformacije. U radu se koncept M. Zuravskog prosiruje na slobodna mezo-obrtanja i ogranicena mikro-obrtanja lokalne referentne medjukonfiguracije. Ovim se dobija plasticni mezo-spin kao zavisna promenljiva brzine plasticne deformacije. Mezo-evoluciona jednacina se zasniva na koriscenju Vakulenkovog koncepta thermodinamickog vremena. Eselbijev 4-tenzor, neophodan za odredjivanje mikro-napona implantacije, se odredjuje numericki uzimanjem u obzir kubicne anizotropije pa se teorija primenjuje na slabo neuredjene fcc-polikristale. Neki primeri magnetomehanickog sprezanja magnetostrikcijom se analiziraju primenom tenzorske reprezentacije.SREDA, 26. oktobar 2005. u 18 sati:


Katica (Stevanović) Hedrih
Transversal Vibration of a Parametrically Excited Beam: Influence of Rotatory Inertia and Transverse Shear on Stochastic Stability of Deformable Forms and Processes
The partial differential equation of transversal stochastic vibrations of a parametrically excited beam was derived. The beam is graded by an ideal elastic material, and it is subject to axial stochastic external excitation. The influence of rotatory inertia of beam cross section and transverse shear of beam cross section under the transverse force, and the corresponding members in the partial differential equation are taken into account. Bernoulli particular integral method and Lagrange method of variation constant are used for the transformation problem. The asymptotic averaged method is used for obtaining the first approximation of Ito stochastic differential equations. The sets of Lyapunov exponents are obtained. (Keywords: stochastic Ito differential equations, Lyapunov exponents, multifrequency)Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.