ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU ODELJENJE ZA MEHANIKU PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2002.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 18. septembar 2002. u 18 sati:


Stanislav Pejovic
REZONANCA HIDRAULICKOG SISTEMA POBUDJENA VRTLOZNIM TRAGOM U SIFONU TURBINE

Primenom Laplasove transformacije resene su jednacine nestacionarnih pojava u frekventnom domenu i razvijen i testiran program za racunsku masinu. Nerastvoreni vazduh u vodi menja sopstvene frekvence sistema i kada se poklopi sa frekvencom pobude nastaju promene pritiska velike amplitude. Pokazano je kako se rasporedjuju stojeci talasi i gde nastaju maksimalne oscilacije pritiska, i da se rezultati modelskih laboratorijskih ispitivanja ne mogu koristiti za analizu hidraulickih oscilacija postrojenja - nema slicnosti. Prikazani su rezultati proracuna za jednu elektranu u gradnji, kao i rezultati modelskih ispitivanja turbina te elektrane, cime su rezultati i verifikovani.

SREDA, 25. septembar 2002. u 18 sati:


Miroslav Silhavy, naucni savetnik Matematickog instituta Akademije nauka Ceske republike
RELAXATION IN A CLASS OF SO(n)-INVARIANT ENERGIES RELATED TO NEMATIC ELASTOMERS

Abstract in pdf-format.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.