ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 01. septembar 2004. u 18 sati:


prof. Dimitrije Stamenovic
BILANS SILA IZMEU CITOSKELETA I EKSTRA-CELULARNE MATRICE REGULISE REOLOGIJU ZIVIH CELIJA

Normalan razvoj tkiva zahteva od celija da menaju svoje mehanicko ponaanje, u zavisnosti od uslova u njihovoj mikro-sredini, da bi vrile svoje bioloke funkcije. Za vreme irenja, migracije i deobe, celije pokazuju visok stepen deformabilnosti, gotovo fluidno ponaanje, dok s druge strane celije moraju da se ponaaju kao cvrsta elasticna tela da bi odrzale svoju strukturnu stabilnost pod dejstvom spoljnog opterecenja. Rezulati nasih istrazivanja ukazuju da reoloske osobine celija zavise od mehanickog prednapona unutar vlaknaste celijske strukture - citoskeleta. Ovaj prednapon je rezltat tenzionih sila, koje proizvode celijski molekularni motori. Prednapon nose mikrovlakna citoskeleta a uravnotezavaju ga adhesione sile izmedju celije i ekstra-celuarne matrice s jedne strane, i kompresioni elementi citoskeleta (mikrotubule) s druge strane. Posto celije koriste ovaj komplementarni sisteme za uravnoteavanje prednapona, sledi da promena uslova ravnoteze u tom sistemu moze voditi do promene raspodele prednapona unutar celije i samim tim do promene reoloskih osobina celije odnosno celijskih funkcija. Cilj ovog saoptenja je da prikae eksperimentalne podatke koji svedoce o znacaju prednapona u celijskoj mehanici, kao i teorijskih modela kojima se jedan takav prednapregnuti sistem opisuje.

SREDA, 08. septembar 2004. u 18 sati:


Nema sastanka Odeljenja.SREDA, 15. septembar 2004. u 18 sati:


Nema sastanka Odeljenja.SREDA, 22. septembar 2004. u 18 sati:


prof. Veljko Vujicic
KLASICNI ZADACI DINAMIKE TVRDOG TELA
Pod ovim nazivom odrzana je Medjunarodna konferencija, posvecena 80-godinjici rodjenja Pavla Vasiljevica Harlamova (23-25 juna 2004) u Donjecku. Ovde ce predavac pokusati da prikaze rad i doprinos ovog naucnog skupa; podnece i kratak izvetaj o svom ucescu na Konferenciji i podnetom saoptenju Ka teoriji programiranog kretanja mehanickih sistema.SREDA, 29. septembar 2004. u 18 sati:


prof. Ivana Atanasovska - Cvejic
NUMERICKO RESENjE RASPODELE OPTERECENjA I NOSIVOSTI CILINDRICNIH EVOLVENTNIH ZUPCANIKA

Raspodela opterecenja u sprezi predstavlja staticki neodredjen zadatak, cije analiticko resenje ne postoji, pa se u proracunima koriste razliciti priblini obrasci. U okviru ovog izlaganja bice prikazano koriscenje numericke metode konacnih elemenata za razvijanje modela koji daju resenje kompleksnog zadatka raspodele opterecenja i nosivosti cilindricnih evolventnih zupcanika. Takode, posebno ce biti izloena metodologija razvijena u cilju izbora optimalnih parametara oblika zubaca sa aspekta povecanja nosivosti zupcastih prenosnika. Numericka istrazivanja na konkretnom primeru zupcastog para iz prakse i analiza dobijenih rezultata ukazuju na velike mogucnosti koje razvijeni modeli i metodologija pruzaju u domenu usavravanja i poboljanja proracuna zupcastih prenosnika snage.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Bozidar Jovanovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.