ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2008.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

PETAK, 12. sept. 2008. u 12 sati (Svečana sala SANU):


Prof. dr Herbert Mang, Institut za mehaniku i strukturu materijala u Beču, raniji predsednik Austrijske akademije nauka
COMPUTATIONAL MULTISCALE ANALYSIS IN CIVIL ENGINEERING

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.