ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Letters of support
I. European Research Centres
Cryptology Digitization Optimization Graph Theory Logic and Computer Science
II. Other Research Centres
III. Regional Centres and Companies