ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Invited lectures

Computational Applications of Algebraic Topology
Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, California
August 14, 2006 to December 15, 2006
Organized by:
Gunnar Carlsson, Persi Diaconis, Susan Holmes, Rick Jardine, Günter M. Ziegler