ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Institutional members of JUPIM


  1. Elektrotehnicki fakultet, Beograd
  2. Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad
  3. Matematicki institut SANU, Beograd
  4. Institut "Mihailo Pupin", Beograd
  5. Informatika A.D. Beograd
  6. Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  7. Matematicki fakultet, Beograd
  8. Elektronski fakultet, Nis
  9. Prirodno-matematicki fakultet, Podgorica
  10. Prirodno-matematicki fakultet, Nis