Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2008.

UTORAK, 02. decembar 2008. u 12:15 sati
Dr Milorad Milenković, pomoćnik ministra prosvete u Vladi republike Srbije, Beograd
METAFIZIČKI TEMELjI MATEMATIKE

Rezime: Još u toku izrade svog magistarskog rada "O prirodi matematičkih bića", a docnije i pri pripremanju svog doktorata "Metafizički sistem Branislava Petronijevića", stao sam na stanovište da matematika nikako ne može biti samo igra našeg razuma, već da je ona u svojoj osnovi potpuno metafizički ili filozofski utemeljena. Mi danas govorimo o matematičkim pojmovima, predstavama i slikama, a u suštini predmet matematičkih istraživanja postoji po sebi, ima svoju osobenu prirodu, koja nipošto ne zavisi od nas. Tvrdim da su matematički pojmovi u suštastvu bića. Ta bića nisu izmišljena, nisu plod mašte, već su ukorenjena u jednom delu bića, i to u onom delu, koji je nevidljiv, nerasprostrt i nedeljiv. O ovim stvarima, pak, upravo moje predavanje govori.

UTORAK, 09. decembar 2008. u 12:15 sati
Dr Zoran Knežević, naučni savetnik, direktor Astronomske opservatorije Beograd
RAZVOJ ASTRONOMSKE TEORIJE KLIMATSKIH PROMENA PRE I POSLE MILANKOVIĆA           

Rezime: U saopštenju se govori o razvoju astronomskog dela teorije klimatskih promena pre i posle Milankovića, uz kratak osvrt na njegove preteće čije je rezultate on koristio, dopunio i unapredio, ali i na neke probleme sa kojima se susretao u praktičnoj primeni svojih teorija. Dat je i pregled najznačajnijih savremenih rezultata koji omogućuju dalji razvoj Milankovićevih ideja i dostignuća, ali istovremeno ukazuju i na neka neizbežna ograničenja njegovog pristupa, koja proističu iz same prirode Zemljinog kretanja i našeg još uvek nedovoljno tačnog poznavanja niza faktora koji utiču na to kretanje

UTORAK, 16. decembar 2008. u 12:15 sati
Prof. Dr Jelena Milogradov-Turin, Matematički fakultet, Beograd
DJORDJE STANOJEVIĆ - ZNAMENITA LIČNOST SRBIJE, POVODOM 150 GODINA OD RODJENJA

Rezime: Predavanje će sadržati prikaz njegovog &3382;ivota, rada i nažina na koji smo mu se odužili. Biće prikazana PowerPoint prezentacija sa dodatkom novih materijala sa skupova održanih 2008. godine.

UTORAK, 23. decembar 2008. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd
RAZVOJ VISOKOŠKOLSKE MATEMATIKE U BEOGRADU            

Rezime: Matematika je postala poseban nastavni predmet osnivanjem Velike škole 1808. godine. Kako je tada učena matematika na pojedinim evropskim univerzitetima? Pored odgovora na ovo pitanje kroz predavanje su dati i prikazi razvoja matematike u karakterističnim vremenskim intervalima, kao i osnivanja nastave matematičkih disciplina na novoosnovanim fakultetima Univerziteta u Beogradu.

UTORAK, 30. decembar 2008. u 12:15 sati
Mr Mićo Miletić, Visoka škola za obrazovanje vaspitača, Aleksinac

GEOMETRIJA I METAFIZIKA -  E. Huserl, B. Petronijević Posvećeno mojim profesorima Dušanu Adamoviću i Slaviši Prešiću

Rezime: U predavanju su predstavljeni stavovi Edmunda Husrela i Branislava Petronijevića u odnosu na geometriju i metafiziku. Huserl smatra da je matematizovanjem prirode, počev od Galileja pa nadalje, evropska nauka i društvo, pored velikih otkrića, išla prema krizi i gubljenju sopstvenog smisla. Petronijević je uvočenjem nove metafizike i nove geometrije pokušao da reći "zagonetku sveta". Analiza učenja Huserla i Petronijevića se sprovodi u odnosu na stavove naučnika i matematičara: S. Vajnberga, A. N. Vajtheda, I. Šafarevića

Sednice seminara odrzavaju se u biblioteci Matematičkog instituta SANU, sala 305, Beograd, Knez Mihailova 36, na III spratu.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božić