Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2009.

ČETVRTAK, 02.04.2009. u 17 sati, sala 843
Srdjan Vukmirović
Podgrasmanijani Lagranzovih ravni

Apstrakt: Neka je $g$ standardni skalarni proizvod, $J$ standardna skoro kompleksna struktura i $\omega$ pridruzena Kelerova dva forma na $R^{2n}\cong C^n$. Ravan $\pi \in Gr (k, 2n)$, dimenzije $k\leq n$, se naziva Lagranzova ako je restrikicija forme $\omega$ na toj ravni jednaka nuli. Na predavanju ce biti reci o karakterizaciji Lagranzovih ravni dimenzije $k$, kao i o geometriji skupa Lagranzovih ravni $L(k, 2n)$ koji je podmnogostrukost odgovarajuce Grasmanove mnogostrukosti $Gr(k,2n)$. Ovo je zajednicki rad sa Ivkom Dimitricem.

ČETVRTAK, 09.04.2009. u 17 sati, sala 843
Ivan Dimitrijevic
$p$-adicne mnogostrukosti i Sardova teorema (1. deo)

Na pocetku cemo videti nekoliko topoloskih osobina polja $p$-adicnih brojeva $\mathbb{Q}_p$, a zatim dajemo definiciju i nekoliko primera $p$-adicnih mnogostrukosti. U nastavku dokazujemo teoremu o implicitnoj funkciji i Sardovu teoremu.

ČETVRTAK, 16.04.2009. u 17 sati, sala 843
Ivan Dimitrijevic
$p$-adicne mnogostrukosti i Sardova teorema (2. deo)

Na pocetku cemo videti nekoliko topoloskih osobina polja $p$-adicnih brojeva $\mathbb{Q}_p$, a zatim dajemo definiciju i nekoliko primera $p$-adicnih mnogostrukosti. U nastavku dokazujemo teoremu o implicitnoj funkciji i Sardovu teoremu.

ČETVRTAK, 23.04.2009. u 17 sati, sala 843
Tijana Šukilović
Hafova transformacija

Apstrakt: Hafova transformacija (Hough Transform) je algoritam za detekciju krivih na digitalnim slikama koji koristi dualnost izmedju tacaka krive i parametara te krive. Na pocetku ce biti objasnjeni osnovni principi Hafove transformacije za uocavanje linija, krugova i elipsi, a zatim i neke modifikacije i generalizacije osnovnog algoritma.

CETVRTAK, 30. april 2009. u 17 sati
Srdjan Vukmirović

Diskretna krivina piksela na rasterskim crno-belim slikama

Apstrakt: Rasterska crno bela slika je matrica sastavljena od nula i jedinica koje odgovaraju beloj i crnoj boji. Problem prepoznavanja geometrijskih objekata i njihovih medjusobnih odnosa u jednoj takvoj slici je aktuelan i vazan problem. Za prepoznavanje pravih, duzi, krugova i kruznih lukova obicno se koristi Hafova transformacija (Hough trahsform) i njene modifikacije. Na predavanju ce biti reci o novim algoritmima za prepoznavanje kojima se zele ispraviti neki nedostaci Hafove transformacije. Naime, uvodimo pojam diskretne krivine i pojam diskretne normale pridruzene crnom pikselu. To nam omogucava da prepoznamo krug i pravu kao skupove piksela sa konstantnom krivinom.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic