ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za april 2009.

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta.

Petak, 03.04.2009. U 16:00 sati
Zoran Petrić (Matematički institut SANU, Beograd)
TRIJUNKCIJA (TRIJUNCTION)

Trijunkcija je poseban slucaj dvostruke adjunkcije, koju imamo kod proizvoda i koproizvoda

(Trijunction is a special case of double adjunction, which we have with products and coproducts.)

Petak, 10.04.2009. U 16:15 SATI
Boris Šobot (Departman za matematiku i informatiku Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Igre na Bulovim algebrama (Games on Boolean algebras)

Predavanje pocinje kratkim uvodom u metodu forsinga, kao i obradom nekih osobina Bulovih algebri koje su vazne za forsing. Zatim definisemo nekoliko beskonacnih igara na Bulovim algebrama i pokazujemo da je postojanje pobednicke strategije za jednog od igraca ekvivalentno sa nekom od pomenutih osobina.

(The lecture will begin with a short introduction to the method of forcing, as well as some properties of Boolean algebras important for forcing. Afterwards we define several infinite games on Boolean algebras and show that that the existence of a winning strategy for one of the players is equivalent to a property mentioned above.)

Petak, 17.04.2009. u 16:15 sati

Zbog Uskršnjih praznika nema predavanja na Seminaru


Petak, 24.04.2009. U 16:15 sati
Miodrag Kapetanović (Matematički institut SANU, Beograd)
Jos jednom o ispustanju tipova (Omitting types theorem revisited)

Poznata teorema o ispustanju tipova daje se u vidu opsteg stava o konstrukcijimodela u $L_{\omega_{1} \omega}$ logici. Uobicajeni oblik ove teoreme i tipicni primeri primene dobijaju se kao specijalni slucajevi.

(The well known Omitting Types Theorem is presented in a general setting as a specific model existence theorem. Its usual form as well as typical applications appear as specific cases.)

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 6. februar 2009.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic