ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za decembar 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 2.12.2011. U 16:15
Dragan Doder, Masinski fakultet, Beograd
TEMPORALNE LOGIKE SA DISKRETNIM PROTOKOM VREMENA

apstrakt: Predavanje ce sadrzati kratak prikaz sintakse i semantike dve osnovne temporalne logike sa diskretnim vremenom: $LTL$ (linear-time logic) i $CTL$ (computation tree logic - logika sa razgranatim vremenom), kao i njihovog zajednickog prosirenja, $CTL^*$ (full computation tree logic), koja ima vise razmatranih semantika. Zatim ce biti izlozeni problemi nekompaktnosti i postojanja jako potpunih aksiomatskih sistema. Na kraju ce biti prikazana aksiomatizacija za jednu klasu modela logike na jeziku $CTL^*$.

PETAK, 9.12.2011. U 16:15
Radmila Jovanovic, Filozofski fakultet, Beograd
REALIZAM U HINTIKINOJ FILOZOFIJI MATEMATIKE

apstrakt: U knjizi The Principles of Mathematics Revisited i brojnim naknadnim tekstovima Hintika predlaze novi nacin zasnivanja matematike. Njegov predlog je da se matematika formalizuje uz pomoc nove logike, ciji je Hintika tvorac, takozvane Independent Friendly Logic. Pozicija koju zastupa je realizam i cak, kako Hintika tvrdi, specificna vrsta logicizma - odnosno svojevrsna konceptualna redukcija matematike na logiku. U ovom predavanju zelim da izlozim ovaj njegov pokusaj i da prodiskutujem specificnost realisticke pozicije do koje dolazi.

Seminar za opstu teoriju dokaza
PETAK, 16.12.2011. U 15:30
Novak Novakovic (Matematicki institut, Beograd)
ALGEBARSKA SEMANTIKA DOKAZA U KLASICNOJ LOGICI

Rezime. I pored nedavnih znacajnih proboja u oblasti, formulisanje uspesne kategorijalne ili denotativne semantike za dokaze klasicne logike i dalje predstavlja centralni otvoren problem opste teorije dokaza. Glavni deo predavanja pokazuje vezu pojma Frobenijusovih algebri sa tim problemom. Frobenijusove algebre su u novije vreme intenzivno izucavane u matematickoj fizici zbog njihove veze sa topoloskim kvantnim teorijama polja. U logici, ove algebarske strukture vode ka novom pristupu standardnim pitanjima teorije dokaza i ka formulaciji pojma resursa za sisteme Gencenovog tipa za klasicnu logiku.

Materija koja ce biti prikazana predstavlja deo doktorske disertacije odbranjene proslog meseca na institutu INRIA u Nansiju u Francuskoj.

PETAK, 23.12.2011. U 16:15
Natasa Radeka, Matematicki fakultet, Beograd
INTERPOLACIONE TEOREME

apstrakt: Tema predavanja su interpolacione teoreme Krejga i Lindona, kao i Robinsonova teorema.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Predrag Tanovic i Zoran Petric