ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za jun 2011.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 03.06.2011. U 16:15
Dragan Doder (Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu)
O sintaksi i semantici diskretnih temporalnih logika - II deo
(On syntax and semantics of discrete temporal logics - Part II)


Sadrzaj: Prvi deo predavanja ce sadrzati kratak prikaz jezika osnovnih temporalnih logika s diskretnim vremenom: $LTL$, $CTL$ i $CTL^*$, kao i njima odgovarajucih semantika. U drugom delu ce biti izlozen predlog jako potpunog aksiomatskog sistema za jednu opstu klasu modela razgranate logike, koja koristi jezik $CTL^*$.

Petak, 10.06.2011. U 16:15
Jelena Skoric i Sonja Telebakovic (Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Eliminacija kvantora i Algebarska geometrija
(Quantifier elimination and Algebraic geometry)


Rezime predavanja bice naknadno poslan.

PETAK, 17.06.2011. U 16:15
Milos S. Kurilic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matemati ckog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
Poredak kondenzacije (The Condensation Order)

Abstract: Preduredjenje $\preceq_{c}$ na skupu Top$(X)$ svih topologija na nepraznom skupu $X$ je definisan na slede\'ci na\v cin: ${\mathcal O}_1 \preceq_{c} {\mathcal O}_2$ akko postoji neprekidna bijekcija (kondenzacija) $f: \langle X, {\mathcal O}_2 \rangle \rightarrow \langle X, {\mathcal O}_1 \rangle$. Bi\'ce analizirano ovo preduredjenje, njegov antisimetri\v cni koli\v cnik, topolo\v ske invarijante odredjene indukovanom ekvivalencijom topologija i particije posmatranog koli\v cnika koje odgovaraju ovim invarijantama. Takodje \'cemo ispitivati klase ekvivalencije i, posebno, pokazati da postoji topologija ${\mathcal O}$ takva da za svako separabilno Dedekind kompletno linearno uredjenje bez krajnjih ta\v caka, $L$, postoji maksimalan lanac ${\mathcal L}$ topologija homeomorfnih ${\mathcal O}$, takav da ${\mathcal L}\cong L$.\\ The pre-order $\preceq_{c}$ on the set Top$(X)$ of all topologies on a non-empty set $X$ is defined by ${\mathcal O}_1 \preceq_{c} {\mathcal O}_2$ iff there is a continuous bijection (a condensation) $f: \langle X, {\mathcal O}_2 \rangle \rightarrow \langle X, {\mathcal O}_1 \rangle$. We analyze this pre-order, its antisymmetric quotient, the topological invariants determined by the induced equivalence of topologies and the partitions of the observed quotient corresponding to these invariants. Also, we investigate the equivalence classes and, in particular, show that there is a topology ${\mathcal O}$ such that for each separable Dedekind complete linear order without end-points, $L$, there is a maximal chain ${\mathcal L}$ of topologies homeomorphic to ${\mathcal O}$, such that ${\mathcal L}\cong L$.

PETAK, 24.06.2011. U 16:00

OPROSTAJNI SASTANAK I SLOBODNA TEMA (FAREWELL MEETING AND GENERAL TOPICS)

DOSADASNJI RUKOVODIOCI SEMINARA SU VEC NAJAVILI POVLACENJE NAJDALJE DO ZAVRSETKA SKOLSKE GODINE, A TO JE 30. SEPTEMBAR 2011.G. Postoje bar tri kandidata za nove rukovodioce ovog seminara o cemu ce biti reci na sastanku. Takodje, bice reci o Drustvu za cistu i primenjenu logiku (Society for pure and applied logic). Pozivaju se clanovi Seminara na razgovor o ovim temama.

OBAVESTENJA:

1) Dejan Ilic (Saobracajni fakultet Univerziteta u Beogradu) branice magistarsku tezu pod naslovom: Dimenzija modela neprebrojivo kategoricne teorije (Dimension of model of an uncountably categorical theory) u PETAK, 25. FEBRUARA 2011.G. U 18:00 SATI U SALI 844, V SPRAT, STUDENTSKI TRG 16, MATEMATICKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

2) Profesor Predrag Tanovic (Matematicki institut SANU) pocinje u UTORAK, 1. MARTA 2011.G. U 16:15 SATI U SALI 301F, III SPRAT, KNEZA MIHAILA 36, Kurs iz teorije modela (A course in model theory)

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic