ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za JUN 2019.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak 07.06.2019. u 14:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Miloš Kurilić, Departman za matematiku i informatiku, PMF u Novom Sadu
VOTOVA PRETPOSTAVKA (VAUGHT'S CONJECTURE) ZA AC TEORIJE
Fundamentalan doprinos Rolanda Fraisse-a teoriji struktura obuhvata, izmedju ostalog, uočavanje AC (almost chainable) struktura i ispitivanje njihovih osobina. Relacijska struktura ${\mathbb Y}$ je AC akko postoje konacan podskup $F$ njenog domena i linearno uredjenje na njegovom komplementu, takvi da svaki parcijalni automorfizam ovog linearnog uredjenja proširen identičkim preslikavanjem skupa $F$ predstavlja parcijalni automorfizam strukture ${\mathbb Y}$ (akko, za konačne jezike, ${\mathbb Y}$ ima ograničen profil; to jest, postoji prirodan broj $m$ takav da za svaki prirodan broj $n$ struktura ${\mathbb Y}$ ima najviše $m$ neizomorfnih podstruktura veličine $n$).
Kompletnu teoriju $T$ sa beskonačnim modelima zvaćemo AC teorijom akko su svi njeni modeli AC. Pokazujemo da teorija ima ovu osobinu akko ima bar jedan prebrojiv AC model, te da tada $T$ ima ili jedan ili kontinuum-mnogo neizomorfnih prebrojivih modela. Dakle, Votova pretpostavka (Vaught's conjecture) je tačna za svaku AC teoriju.
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematikuPetak 14.06.2019. u 16:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Slobodan Vujošević, PMF Podgorica
RAČUN I MIŠLJENJE
Biće izložena ključna stanovišta filozofije matematike o odnosu mišljenja i računanja: Gedelova dihotomija i Penrouzov argument. Taj odnos biće sagledan i u svetlu ”dokaza Čerčove teze” u predikatskoj logici prvog reda.

Petak 21.06.2019. u 16:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Mladen Zekic, MI SANU
AKS-GROTENDIKOVA TEOREMA
Aleksandar Grotendik i Džejms Aks su 60-tih godina XX vijeka dokazali da svako injektivno polinomijalno preslikavanje iz n-dimenzionalnog kompleksnog prostora u samog sebe mora biti i surjektivno. Izložićemo dokaz ove teoreme koristeći tehnike teorije modela. Suštinski, glavna komponenta dokaza je potpunost teorije algebarski zatvorenih polja karakteristike p.


OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodilac seminara Predrag Tanovic