ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za mart 2005

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2004/2005. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 04. mart 2005.G. U 16.15 SATI
Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
KURS IZ MODERNE UNIVERZALNE ALGEBRE: DRUGI DEO
(A course in modern Universal Algebra: Second part)


Ovo je pocetak drugog dela Kursa koji je posvecen teoriji komutatora u kongruencijski modularnim varijetetima(bar tri predavanja), sto je jedna od najznacajnijih metoda moderne Univerzalne algebre.

TRECA TEMA: NILPOTENTNE ALGEBRE (Nilpotent algebras) Tehnika razvijena do ovog predavanja omogucuje nam da damo, izmedju ostalog, novu karakterizaciju modularnih varijeteta.

PETAK, 11. mart 2005.G. U 16.15 SATI
Predrag Tanovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
PREBROJIVA ELEMENTARNA PROSIRENJA STRUKTURA PRVOG REDA
(Countably elementary extensions of first-order structures)


Rezime: Fiksirajmo prebrojivu, beskonacnu strukturu prvog reda M. Za dva njena prebrojiva elementarna prosirenja kazemo da su izomorfna, ako postoji izomorfizam koji fiksira M, tacku po tacku. Oznacimo sa k(M) broj klasa ekvivalencije ove relacije (ekvivalencije). Predavanje se odnosi na hipotezu (Pillay) da je k(M) beskonacan, ma kakva M bila. (Fix a countable, first-order structure M. Two of its elementary extensions are considered to be isomorphic if there is an isomorphism fixing M pointawise. Let k(M) be the number of equivalent classes on the class of countable structures. We shall discuss: Conjecture (Pillay) K(M) is infinite.)

PETAK, 18. mart 2004.G. U 16.15 SATI
Aleksandar Perovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
TEOREME TRANSFINITNE I \epsilon - INDUKCIJE I REKURZIJE
(Transfinite and \epsilon induction and recursion)


Rezime: Predavanja su deo poslediplomskog Kursa iz Teorije modela pod rukovodstvom Profesora Zarka Mijajlovica. U prvom predavanju ce biti date osnove ordinalne aritmetike i dokazi teorema transfinitne i \epsilon indukcije i rekurzije. U drugom predavanju ce bit dat prikaz onih elemenata teorije rekurzija neophodnih za formiranje aritmeticke hijerarhije. Na kraju ce biti dat prikaz analiticke i Borelove hijerarhije.

PETAK, 25. mart 2005.G. U 16.15 SATI
Aleksandar Perovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
ARITMETICKA HIJERARHIJA, ANALITICKA I PROJEKTIVNA HIJERARHIJA
(Arithmetical hierarchy, analytical and projective hierarchy)


Rezime: Predavanja su deo poslediplomskog Kursa iz Teorije modela pod rukovodstvom Profesora Zarka Mijajlovica. U prvom predavanju ce biti date osnove ordinalne aritmetike i dokazi teorema transfinitne i \epsilon indukcije i rekurzije. U drugom predavanju ce bit dat prikaz onih elemenata teorije rekurzija neophodnih za formiranje aritmeticke hijerarhije. Na kraju ce biti dat prikaz analiticke i Borelove hijerarhije.

OBAVESTENJE:

RELEVANTNOST LOGIKE - KONFERENCIJA U SPOMEN ALEKSANDRU KRONU (1937-2000), BEOGRAD, 12 - 14 MAJ 2005

Seminar za Matematicku logiku Matematickog instituta SANU, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Drustvo za cistu i primenjenu logiku organizuju komemorativnu konferenciju povdom petogodisnjice smrti Aleksandra Krona, Profesora Filozofskog fakulteta i jednog od osnivaca i dugogodisnjeg rukovodioca ovog Seminara. Prijave na Konferenciju i rezimee (do 5 redova) treba slati do 15. aprila 2005.g. na adresu: rellog@mi.sanu.ac.yu .
Konferencijski komitet: Slavisa Presic, Zoran Markovic, Zarko Mijajlovic, Miodrag Kapetanovic, Milan Bozic, Slobodan Vujosevic, Djordje Vukomanovic, Kosta Dosen, Zivan Lazovic, Svetlana Knjazeva-Adamovic, Aleksandar Perovic, Milos Milosevic.

THE RELEVANCE OF LOGIC - CONFERENCE IN MEMORY OF ALEKSANDAR KRON (1937 - 2000), BELGRADE, 12 - 14 MAY 2005

The Logic Seminar of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade and the Society for Pure and Applied Logic will organize a conference with the title above to commemorate the fifth anniversary of the death of Aleksandar Kron. Submissions for the conference and abstracts (up to 5 lines) should be sent to: rellog@mi.sanu.ac.yu , before 15 April 2005.
Conference Committee: Slavisa Presic, Zoran Markovic, Zarko Mijajlovic, Miodrag Kapetanovic, Milan Bozic, Slobodan Vujosevic, Djordje Vukomanovic, Kosta Dosen, Zivan Lazovic, Svetlana Knjazeva-Adamovic, Aleksandar Perovic, Milos Milosevic.

U Beogradu, 8.02.2005.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.