ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za novembar 2010.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 05.11.2010. U 16:00
...
Slobodna tema i dogovor o radu Seminara

Abstrakt:PETAK, 12.11.2010. U 16:15
Kosta Dosen, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematicki institut SANU
HIPERGRAFOVSKI POLITOPI I: APSTRAKTNI POLITOPI (Hypergraph like polytopes I: Abstract polytopes)

Abstrakt: Od simpleksa do permutoedra preko asociaedra, cikloedra i drugih interesantnih politopa. Abstract for both lectures: From simplices to permutohedra via associahedra, cyclohedra and other interesting polytopes.

Petak, 19.11.2010. U 16:15
Zoran Petric, Matematicki institut SANU
HIPERGRAFOVSKI POLITOPI II: EUKLIDSKE REALIZACIJE (Hypergraph like polytopes II: Euclidian realizations)

Abstrakt: Od simpleksa do permutoedra preko asociaedra, cikloedra i drugih interesantnih politopa. Abstract for both lectures: From simplices to permutohedra via associahedra, cyclohedra and other interesting polytopes.

PETAK, 26.11.2010. U 16:15
Dragana Todoric, Matematicki fakultet Univerziteta u Beogradu
O nekim prstenima polinomskih funkcija: primena i ideali (On some rings of polynomial functions: an application and ideals)

Abstract: Polazimo od primene Grebnerovih baza na $p$-vrednosnu logiku. Otuda dobijamo logicki dokaz da je prsten polinomskih funkcija nad Z_p glavnoidealski. Na kraju navodimo algebarski dokaz i neke rezultate o konacnim glavnoidealskim prstenima. We start from an application of Groebner bases to $p$-valued logic, It gives us a simple proof that the ring of polynomial functions over Z_p is a principal ideal ring (PIR). At the end we present an algebraic proof and some results on finite $PIR$'s.

OBAVESTENJE:

Profesor Kosta Dosen drzi u letnjem semestru 2009/2010. skolske godine kurs iz izbornog predmeta FILOZOFIJA MATEMATIKE na cetvrtoj godini studija filozofije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Cika Ljubina 18-20, u sali 308, III sprat(nove zgrade Filozofskog fakulteta) sredom od 18:30, pocevsi od srede 10. februara 2010.g. Uz kurs su predvidjene vezbe petkom od 18:00 sati u sali Srpskog filozofskog drustva (prvi sprat starih prostorija Filozofskog fakulteta), koje drzi Milos Adzic. Kurs je posvecen filozofiji matematike Gotloba Fregea, a vezbe poglavljima iz logike relevantnim za filozofiju matematike.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 1. marta 2010.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic