ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za oktobar 2009.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u zimskom semestru 2009/2010.g. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.

PETAK, 30.10.2009. U 16:15 SATI
Zoran Petric (Matematicki institut SANU, Beograd)
Funktori izmedju monidalnih kategorija
(Functors between monoidal categories)


Monoidalna struktura moze biti pridodata kategorijama na razlicite nacine. Funktori izmedju monoidalnih kategorija mogu cuvati monoidalnu strukturu direktno ili posredno preko prirodnih transformacija koje ne moraju biti izomorfizmi. Na predavanju ce biti dat pregled nekih koherencijskih rezultata vezanih za funktore koji na razlicite nacine cuvaju monoidalnu strukturu. Ti rezultati mogu posluziti kao osnova za dalja istrazivanja dedukcija vezanih za modalnosti koje se kategorijalno opisuju kao posebni funktori neke kategorije (monade i komonade) koji cuvaju njenu monoidalnu strukturu.

OBAVESTENJE:

Profesor Kosta Dosen je u sredu 14. oktobra 2009.g. poceo jednosemestralni kurs iz Teorije dedukcije na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kurs se odrzava sredom u 18:00 sati u sali 301f, Kneza Mihaila 36, III sprat (sala za seminare Matematickog instituta SANU).

Plan kursa po nedeljama:
1. Prirodna dedukcija i sistemi sekvenata
2. Teoreme o normalnoj formi dokaza
3. Teorema o eliminaciji secenja
4. Posledice teoreme o eliminaciji secenja
5. Lambda racun s tipovima
6. Korespondencija Karija i Hauarda
7. Pojam kategorije, funktora i prirodne transformacije
8. Adjunkcija
9. Kartezijanske kategorije
10. Kartezijanske zatvorene kategorije
11. Koherencija u teoriji kategorija
12. Jednakost dokaza
13. Teorija dokaza i filozofija

Ovim pocinje rad Seminara u zimskom semestru.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 26. oktobar 2009.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic