ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2005.

UTORAK, 05. april 2005. u 12:15 sati
Prof. dr Jovan Đurić, Beograd, profesor u penziji Univerziteta u Albukerkiju, Novi Meksiko, SAD
MAGNETIZAM KAO MANIFESTACIJA GRAVITACIJE

Rezime: Autor nastavlja seriju predavanja o svom modelu porekla Zemljinog magnetnog polja sa temama o njegovoj primeni na analizu i proračunavanje Sunčevog planetnog sistema kao i o konsekvencama tog modela na teoriju elementarnih čestica.

UTORAK, 12. april 2004. u 12:15 sati
Prof. Dr Miloš Čanak, Poljoprivredni fakultet, Beograd
ZAŠTO JE LEPA KLASIČNA MUZIKA? – JEDAN POKUŠAJ MATEMATIČKOG ODGOVORA

Rezime: Na putu ka odgovoru autor analizira tercu i druge gradnje akorada. Pokušavajući da prikaže harmoniju klasične muzike kao jedan deo univerzalne svetske harmonije koja počiva na principu dualiteta, autor će posebno ukazati na matematičku sliku tih muzičkih činjenica.
Kao gosti učestvuju:
Ing. Svetlana Stojanović, magistar muzike, i
Olga Novković, apsolvent Fakulteta muzičke umetnosti u Novom Sad
Kao muzičke ilustracije će biti izvedene poloneza, menuet i alegro Volfganga Amadeusa Mocarta za dve violine.

UTORAK, 19. april 2005. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujičić, Matematički fakultet, Beograd
NOVE (NE)SPORNE FORMULE ZAKONA GRAVITACIJE

            Rezime: Sporna pitanja Keplerovih zakona i Njutnovog zakona gravitacije.

UTORAK, 26. april 2005. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme

            Tema:             O DEFINICIJAMA I UOPŠTAVANjIMA MATEMATIČKIH POJMOVA

Uvodna reč: Prof. Dr Pavle Miličić, Matematički fakultet, Beograd


Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara održavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 3 (a ne u sali 2. koja je u rekonstrukciji; po potrebi koristićemo i biblioteku Matematičkog instituta SANU).

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božic