ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2007.

UTORAK, 03. april 2007. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica Stevanović-Hedrih, Mašinski fakultet, Niš
            NOVI PRIKAZI KLASIČNIH POGLAVLjA KINETIKE

Rezime: U okviru klasične univerzitetske nastave Dinamike izlažu se poglavlja pod nazivom ,,geometrija masa", ,,kinetički pritisci", ,,reaktivni udar u ležištima vratila rotora". Predavač je uveo nove vektore momenata inercije masa za pol i osu materijalnih sistema  i prve rezultate publikovao u časopisima i publikaciji Three topics in Mathematics and Mechanics, MI SANU, 1998. Ove godine, u predmetu Dinamika na Mašinskom fakultetu daje nove doprinose i potvrde korisne primene tako uvedenih vektora momenata masa i daje primere da se njihovom upotrebom mogu studentima očiglednije, i u kraćem vremenu, objasniti svojstva rotacionih dinamika materijalnih sistema i tela, kao i dinamika udara sistema koji dozvoljavaju pojavu rotacija. Na sajtu  www.hm.co.yu/mehanika nalaze se kompletna predavanja iz Kinetike (Dinamike). 

UTORAK, 10. april 2007. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Miličić, Matematički fakultet, Beograd         
200 GODINA OD ROĐENjA W.R. HAMILTON-a

Rezime: Istoričar E.T. Bell navodi: ,,W.R. Hamilton je verovatno najveći naučni radnik kojeg je dala Irska". U mladosti je bio čudo od deteta: sa 13 godina života, pored velikog znanja iz matematike i astronomije, koje je samostalno stekao, savladao je 13 stranih jezika! Sa 32 godine postao je predsednik Irske kraljevske akademije...

UTORAK, 17. april 2007. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujičić, Matematički fakultet, Beograd
ESENCIJALNA PITANjA MATEMATIČKE MEHANIKE,

Rezime: Razna nesaglasja u teoriji mehanike potiču od matematičkog izvorišta; jedni različito shvataju termine mehanike, a drugi logičku uređenu strukturu matematike: osnovne pojmove, definicije, aksiome ili zakone, principe, kriterijume, teoreme, invarijantnost, stepen tačnosti, povratno zaključivanje. Pitanja je mnogo za usaglašavanje, a ni jednog za nadmudrivanje.

UTORAK, 24. april 2007. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            JEDAN POGLED NA HIPERKOMPLEKSNE BROJEVE I MATRICE.
Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic