ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2009.

UTORAK, 07. april 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Đorđe Mušicki, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
RAZVOJ ZAKONA ODRŽANjA ENERGIJE U KLASIČNOJ MEHANICI, I DEO (OD XVI VEKA DO HAMILTONA)

Rezime: U ovom predavanju će biti dat pregled razvoja zakona održanja žive sile (tj .energije) i odgovarajućih mehaničkih pojmova, kao i neophodnih diferencijalnih jednačina kretanja, do četrdesetih godina XIX veka. Pri tome će posebna pažnja biti posvećena Lagranževom i Hamiltonovom formalizmu, uključujući prikaz originalnih dokaza njihovih rezultata, počev od opšte formule dinamike sistema preko Lagranževih i Hamiltonovih jednačina do njihove formulacije zakona održanja žive sile.

UTORAK, 14. april 2009. u 12:15 sati
Aleksandar S. Tomić, NanoLab, Mašinski fakultet, Beograd
LEX UNICA VIRIUM IN NATURA & CONDITIO SINE QUA NON - BOŠKOVIĆEV JEDINSTVENI ZAKON SILA I ISPUNjENOST "USLOVA BEZ KOJEG SE NE MOŽE"

Rezime: Na osnovu dugogodišnjeg proučavanja drugog - ispravljenog izdanja Theoria philosophie naturalis R. Boškovića, objavljenog 1763. g. u Veneciji, dvojezično izdanje - Zagreb 1974, autor je rekonstruisao izvođenje jedinstvenog zakona sila, Njutnovog amaneta ostavljenog potomstvu (Lex unica virium in natura R. Boškovića, str. 284-300, Epistemološki problemi u nauci, ur. P. Grujić i M. Ivanović, IKSI, Beograd, 2004). Formalno - matematički to jeste jedinstvena formula koja opisuje sile u prirodi u skali rastojanja od beskonačno malih pa do granica poznatog kosmosa. Realno postojanje takvog rešenja, kao "uslov bez kojeg se ne može" podrazumeva definisanje skale rastojanja pojedinačnih segmenata krive i potvrdu mogućnosti globalne jednoznačne interakcije u celoj skali. Na osnovu modela preslikavanja naznačenog u Boškovićevom delu, pokazano je da jednoznačno preslikavanje matematički jeste moguće u celoj skali rastojanja, i da Boškovićev polazni stav "priroda je jednostavna i na raznim nivoima se analogno ponaša" opstaje - kao funkcionalna a ne kao formalna analogija, što indirektno potvrđuje i Boškovićev grafik.

UTORAK, 21. april 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Đorđe Mušicki, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
RAZVOJ ZAKONA ODRŽANjA ENERGIJE U KLASIČNOJ MEHANICI, II DEO (OD JAKOBIJA DO DANAS)

Rezime: U ovom predavanju će biti dat pregled razvoja zakona održanja energije u generalisanim kordinatama, počev od prikaza originalnog dokaza Jakobijevog integrala energije do teoreme Emi Neter za nalaženje integrala kretanja. Pri tome će biti učinjen poseban osvrt na doprinos naših istraživača ovoj problematici: generalisana Neterina teorema za nekonzervativne sisteme (B. Vujanović, Đ. Đukić i L. Cvetićanin), modifikacija mehanike reonomnih sistema (V. Vujičić) i prošireni Lagranžev formalizam za ovakve sisteme (Đ. Mušicki) sa odgovarajućom modifikacijom generalisane Neterine teoreme.

UTORAK, 28. april 2009. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd
RAZVOJ VISOKOŠKOLSKE MATEMATIKE U BEOGRADU (III deo):

Rezime: Zahvaljujući mudroj i dobroj državnoj politici razvoj Srbije je obeležen napretkom u ekonomiji, kulturi, umetnosti, nauci. Sve to je doprinelo nastajanju i razvijanju matematike na visokoškolskim obrazovnim institucijama u Beogradu. Na ovom predavanju prikazaće se kada je i na koji način uspostavljen naučni metod i ostvaren predmet i cilj svake od postojećih izučavanih matematičkih oblasti. Koliko je Evropa uticala na dalja matematička istraživanja?

Sednice seminara odrzavaju se u biblioteci Matematičkog instituta SANU, sala 305, Beograd, Knez Mihailova 36, na III spratu.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božić